Visa allt om CARSTADS LEASING Aktiebolag
Visa allt om CARSTADS LEASING Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 372 4 166 3 285 6 032 3 907 7 093 4 457 4 451 4 383 3 372
Övrig omsättning - 95 - 11 - 72 - 2 1 9
Rörelseresultat (EBIT) 581 255 -868 477 -418 1 617 -158 938 919 395
Resultat efter finansnetto 573 248 -868 477 -420 1 610 -176 944 921 395
Årets resultat 535 248 -749 252 22 872 2 500 783 395
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 186 54 127 223 368 264 286 280 125
Omsättningstillgångar 1 766 1 087 563 1 728 1 853 2 775 1 324 2 182 1 917 1 045
Tillgångar 1 996 1 273 617 1 856 2 076 3 143 1 588 2 468 2 197 1 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 940 405 157 906 1 254 1 532 660 1 058 1 223 740
Obeskattade reserver 0 0 0 119 0 462 49 242 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 980 758 460 830 822 1 150 880 1 169 974 431
Skulder och eget kapital 1 996 1 273 617 1 856 2 076 3 143 1 588 2 468 2 197 1 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 537 390 120 126 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 075 907 1 125 1 099 1 029 805 721 548 505 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 472 380 479 402 361 470 380 233 220 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 600 200 300 0 200 0 0
Omsättning 5 372 4 261 3 285 6 043 3 907 7 165 4 457 4 453 4 384 3 381
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 343 1 042 821 1 508 781 1 419 1 114 1 113 1 096 1 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 326 428 379 271 357 367 222 225 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 645 351 -794 573 -272 1 773 -41 1 054 1 014 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,95% 26,82% -45,54% 54,39% -44,92% 59,14% 0,13% 1,55% 29,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,11% 20,03% -140,68% 25,70% -20,13% 51,45% -9,95% 38,25% 42,06% 33,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,82% 6,12% -26,42% 7,91% -10,70% 22,80% -3,54% 21,21% 21,08% 11,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,80% 55,59% 53,39% 100,00% 51,09% 62,82% 100,00% 64,48% 66,89% 58,84%
Rörelsekapital/omsättning 14,63% 7,90% 3,14% 14,89% 26,39% 22,91% 9,96% 22,76% 21,51% 18,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,09% 31,81% 25,45% 53,54% 60,40% 59,58% 43,84% 49,93% 55,67% 63,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,37% 137,47% 122,39% 208,19% 225,43% 241,30% 150,45% 186,66% 191,27% 219,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...