Visa allt om Bildforum Ulf Blom Aktiebolag
Visa allt om Bildforum Ulf Blom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 67 90 89 91 94 173 335 375 911 2 132
Övrig omsättning 211 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -3 -30 -35 -42 -96 98 108 -107 235
Resultat efter finansnetto 8 -1 -51 -112 -65 -256 280 -550 -149 166
Årets resultat 7 -1 -51 -37 45 -158 311 -499 0 57
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 186 1 214 1 256 1 295 1 621 2 712 2 549 3 145 912
Omsättningstillgångar 1 234 44 39 55 236 498 38 15 181 2 026
Tillgångar 1 234 1 230 1 253 1 311 1 531 2 119 2 750 2 564 3 327 2 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 660 653 804 855 892 967 1 244 1 033 1 531 1 620
Obeskattade reserver 0 0 0 4 92 505 603 673 779 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 150 263 337 488 0
Kortfristiga skulder 574 577 449 452 547 497 640 521 528 352
Skulder och eget kapital 1 234 1 230 1 253 1 311 1 531 2 119 2 750 2 564 3 327 2 938
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 58 0 0 88 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 320 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 6 0 0 107 182
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 120 120 100 0 89
Omsättning 278 90 89 91 94 173 335 375 911 2 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 456 711
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 243 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 25 0 0 -4 -53 137 152 -75 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,56% 1,12% -2,20% -3,19% -45,66% -48,36% -10,67% -58,84% -57,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 0,00% -2,39% -1,98% -2,09% -4,53% 12,18% 4,25% -0,57% 8,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,94% 0,00% -33,71% -28,57% -34,04% -55,49% 100,00% 29,07% -2,09% 12,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,19% 97,31% 94,67% 93,41% 91,70%
Rörelsekapital/omsättning 985,07% -592,22% -460,67% -436,26% -330,85% 0,58% -179,70% -134,93% -38,09% 78,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,48% 53,09% 64,17% 65,44% 62,69% 63,20% 61,02% 59,19% 62,88% 78,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,98% 7,63% 8,69% 12,17% 43,14% 100,20% 5,94% 2,88% 34,28% 575,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...