Visa allt om Ottossons Åkeri i Strömsund Aktiebolag
Visa allt om Ottossons Åkeri i Strömsund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 564 51 226 71 258 66 321 38 671 33 083 29 975 28 186 24 570 18 151
Övrig omsättning 605 355 898 325 290 563 84 - 138 1 029
Rörelseresultat (EBIT) 4 392 2 837 5 993 1 186 2 170 1 284 866 3 008 2 384 2 532
Resultat efter finansnetto 4 244 2 702 5 864 1 004 1 953 1 128 760 2 878 1 754 2 040
Årets resultat 780 957 2 842 1 572 65 541 416 945 296 313
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 878 17 934 17 756 15 551 17 262 14 927 14 672 13 825 13 026 10 141
Omsättningstillgångar 11 574 13 639 11 735 12 131 9 339 6 860 6 312 5 392 3 154 3 439
Tillgångar 34 452 31 574 29 491 27 682 26 602 21 787 20 984 19 217 16 180 13 580
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 424 9 644 8 687 5 845 4 273 4 208 3 667 3 250 2 305 2 210
Obeskattade reserver 9 281 7 550 7 583 6 892 8 471 7 000 7 000 7 286 6 096 4 758
Avsättningar (tkr) 0 0 0 208 680 440 200 0 0 0
Långfristiga skulder 6 757 4 593 4 462 4 559 6 595 4 768 4 857 4 244 4 382 3 557
Kortfristiga skulder 7 989 9 786 8 759 10 179 6 582 5 371 5 260 4 436 3 397 3 056
Skulder och eget kapital 34 452 31 574 29 491 27 682 26 602 21 787 20 984 19 217 16 180 13 580
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 385 509 480 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 066 10 200 9 278 7 696 6 822 6 322 6 058 4 903 3 990
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 945 2 754 2 965 2 672 2 484 2 358 2 148 1 839 1 707
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 53 169 51 581 72 156 66 646 38 961 33 646 30 059 28 186 24 708 19 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 29 29 24 22 22 21 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 877 1 830 2 457 2 287 1 611 1 504 1 363 1 342 1 365 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 513 498 481 455 453 453 449 446 450 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 933 7 259 10 051 6 346 5 411 4 053 3 295 5 165 4 005 3 801
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,61% -28,11% 7,44% 71,50% 16,89% 10,37% 6,35% 14,72% 35,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,76% 8,99% 20,43% 4,57% 8,18% 5,98% 4,14% 15,75% 12,34% 16,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,36% 5,54% 8,46% 1,91% 5,63% 3,94% 2,90% 10,74% 8,13% 12,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,82% 7,52% 4,18% 2,94% 7,13% 4,50% 3,51% 3,39% -0,99% 2,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,27% 49,20% 49,51% 40,53% 39,53% 42,99% 42,06% 44,85% 41,37% 41,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,87% 139,37% 133,98% 119,18% 141,89% 123,20% 117,68% 121,55% 92,85% 112,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...