Visa allt om Ystad Tand & Implantat Center AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 769 12 073 16 352 18 362 17 292 13 120 16 091 14 205 11 517 9 319
Övrig omsättning 0 5 767 121 4 4 114 217 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -473 4 455 -204 -361 982 -465 913 1 586 202 217
Resultat efter finansnetto 1 683 4 449 -116 -204 852 -495 886 1 535 164 77
Årets resultat 2 393 2 675 -63 34 441 -262 908 807 110 76
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 392 787 849 895 1 024 1 294 1 041 273 127
Omsättningstillgångar 6 412 5 477 1 441 2 199 2 071 1 803 2 516 1 840 1 632 1 119
Tillgångar 6 412 5 869 2 228 3 048 2 966 2 827 3 810 2 881 1 905 1 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 416 3 023 348 411 376 -65 197 -711 -1 518 -1 629
Obeskattade reserver 300 1 084 0 62 300 0 233 491 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 136 206 384 859 548 848 1 280 579
Kortfristiga skulder 696 1 762 1 744 2 369 1 906 2 033 2 832 2 253 2 143 2 296
Skulder och eget kapital 6 412 5 869 2 228 3 048 2 966 2 827 3 810 2 881 1 905 1 246
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 494 6 556 5 422 4 123 3 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 2 266 2 565 2 445 1 617 1 394
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 769 17 840 16 473 18 366 17 296 13 234 16 308 14 205 11 517 9 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 17 20 17 16 15 16 15 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 710 818 1 080 1 081 875 1 006 947 1 047 1 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 450 473 600 603 546 585 517 509 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -473 4 577 -26 -123 1 274 -157 1 197 1 842 279 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,63% -26,17% -10,95% 6,19% 31,80% -18,46% 13,28% 23,34% 23,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,26% 75,94% -4,62% -6,33% 33,24% -16,45% 24,04% 55,09% 10,71% 17,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 218,99% 36,92% -0,63% -1,05% 5,70% -3,54% 5,69% 11,17% 1,77% 2,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,37% 73,79% 74,38% 73,61% 79,14% 78,88% 80,11% 82,25% 75,70% 77,11%
Rörelsekapital/omsättning 743,30% 30,77% -1,85% -0,93% 0,95% -1,75% -1,96% -2,91% -4,44% -12,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,12% 65,91% 15,62% 15,07% 20,57% -2,30% 9,94% -11,39% -79,69% -130,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 921,26% 310,84% 82,63% 92,82% 108,66% 88,69% 88,84% 81,67% 76,15% 36,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!