Visa allt om Salanders Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Salanders Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 *
Nettoomsättning 25 365 23 696 22 033 17 829 14 273 12 894 11 217 8 998 7 562 6 355
Övrig omsättning 319 521 776 801 33 150 140 230 107 -
Rörelseresultat (EBIT) -583 415 357 413 279 229 548 322 199 163
Resultat efter finansnetto -844 112 36 49 -5 -83 423 208 20 9
Årets resultat 151 83 33 21 58 2 222 112 10 2
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 588 9 011 10 911 9 303 10 451 6 636 5 219 3 832 3 570 3 294
Omsättningstillgångar 4 348 4 458 3 489 3 189 2 759 2 428 2 302 1 797 1 167 1 187
Tillgångar 14 936 13 469 14 400 12 492 13 211 9 064 7 521 5 629 4 737 4 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 786 634 552 519 497 440 537 315 203 193
Obeskattade reserver 590 0 0 17 0 70 160 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 598 10 299 11 581 10 319 10 633 6 741 5 577 4 197 3 822 3 514
Kortfristiga skulder 2 964 2 536 2 268 1 638 2 082 1 814 1 247 1 068 713 678
Skulder och eget kapital 14 936 13 469 14 400 12 492 13 211 9 064 7 521 5 629 4 737 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06 *
Löner till styrelse & VD - 0 0 305 168 247 223 264 279 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 023 5 997 4 358 3 987 3 831 2 838 2 092 1 785 1 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 153 1 718 1 612 1 392 1 367 958 804 757 657
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 25 684 24 217 22 809 18 630 14 306 13 044 11 357 9 228 7 669 6 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 17 16 14 13 13 10 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 268 1 394 1 377 1 274 1 098 992 1 122 1 125 1 080 1 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 498 494 453 442 425 415 423 423 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 173 4 760 4 514 4 035 2 684 2 389 2 420 2 070 1 708 1 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,04% 7,55% 23,58% 24,91% 10,69% 14,95% 24,66% 18,99% 18,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,82% 3,16% 2,56% 3,38% 2,62% 2,60% 8,14% 6,16% 5,13% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,25% 1,80% 1,67% 2,37% 2,42% 1,83% 5,46% 3,86% 3,21% 2,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,12% 83,51% 85,30% 85,61% 89,48% 92,83% 91,28% 91,56% 93,00% 91,22%
Rörelsekapital/omsättning 5,46% 8,11% 5,54% 8,70% 4,74% 4,76% 9,41% 8,10% 6,00% 8,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,34% 4,71% 3,83% 4,26% 3,76% 5,42% 8,71% 6,25% 4,29% 4,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,69% 175,79% 153,84% 194,69% 132,52% 133,85% 184,60% 168,26% 163,67% 175,07%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-06 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...