Visa allt om Hammarviken Fastigheter AB
Visa allt om Hammarviken Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 005 564 669 1 449 851 377 430 783 717 866
Övrig omsättning 9 - - 2 14 062 - 9 679 - 24 12 052
Rörelseresultat (EBIT) -718 -1 046 -1 299 -717 12 440 -822 8 215 -1 516 -2 073 9 350
Resultat efter finansnetto 7 484 2 477 1 274 319 14 161 1 159 9 018 2 142 916 14 116
Årets resultat 5 762 687 27 206 13 713 1 162 9 432 1 392 506 13 240
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 661 31 407 37 123 40 164 7 720 10 563 11 151 11 877 12 070 9 693
Omsättningstillgångar 3 945 3 228 4 947 2 194 25 865 10 667 15 664 12 014 14 335 16 403
Tillgångar 32 607 34 635 42 071 42 359 33 585 21 231 26 815 23 891 26 405 26 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 122 16 360 30 672 30 744 30 538 16 825 22 599 19 240 21 969 21 579
Obeskattade reserver 132 275 943 1 216 2 056 2 711 3 152 3 706 3 483 3 315
Avsättningar (tkr) 265 207 148 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 4 214 5 805 8 616 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 088 13 580 4 502 1 783 991 1 696 1 065 945 953 1 202
Skulder och eget kapital 32 607 34 635 42 071 42 359 33 585 21 231 26 815 23 891 26 405 26 095
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 757 656 715 656 505 16 222 306 372 510
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 257 204 236 242 186 3 103 166 195 223
Utdelning till aktieägare 0 0 15 000 0 0 0 6 000 0 4 120 90
Omsättning 1 014 564 669 1 451 14 913 377 10 109 783 741 12 918
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 282 335 725 426 377 430 783 717 433
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 436 480 456 359 23 345 497 615 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -713 -1 041 -1 295 -717 12 442 -820 8 230 -1 427 -1 981 9 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,19% -15,70% -53,83% 70,27% 125,73% -12,33% -45,08% 9,21% -17,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,11% 7,41% 3,43% 1,11% 43,77% 5,46% 35,49% 8,97% 3,47% 56,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 749,75% 455,14% 215,70% 32,37% 1 727,50% 307,43% 2 213,26% 273,82% 127,62% 1 712,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -412,24% -1 835,46% 66,52% 28,36% 2 922,91% 2 379,58% 3 395,12% 1 413,67% 1 866,39% 1 755,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,16% 47,85% 74,65% 74,82% 95,44% 88,66% 92,94% 91,96% 92,70% 91,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,78% 23,77% 109,88% 123,05% 2 609,99% 628,95% 1 470,80% 1 271,32% 1 504,20% 1 364,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...