Visa allt om MTK - Maskin & Teknik Konsulterna Aktiebolag
Visa allt om MTK - Maskin & Teknik Konsulterna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 210 2 465 97 2 756 4 616 3 526 5 870 5 983 6 742 4 975
Övrig omsättning 446 430 1 918 911 765 522 230 44 36 143
Rörelseresultat (EBIT) 347 43 -244 41 63 -608 -166 765 509 170
Resultat efter finansnetto 333 31 -257 35 37 -587 -187 330 450 98
Årets resultat 333 31 -257 35 37 -587 -55 172 366 98
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 224 1 248 868 964 1 010 947 971 574 1 909 1 921
Omsättningstillgångar 2 512 1 276 849 1 097 1 052 2 483 2 724 3 213 2 387 3 411
Tillgångar 3 736 2 524 1 717 2 061 2 062 3 430 3 695 3 787 4 296 5 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 299 967 936 1 193 1 158 1 121 1 709 1 864 1 693 1 327
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 132 46 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 269 345 0 268 277 1 540 1 067 544 1 000 1 500
Kortfristiga skulder 2 168 1 213 781 601 627 769 920 1 247 1 558 2 505
Skulder och eget kapital 3 736 2 524 1 717 2 061 2 062 3 430 3 695 3 787 4 296 5 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 420 420 400 340 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 874 644 60 322 1 553 1 126 1 669 1 430 2 218 1 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 264 213 118 183 529 519 736 696 877 564
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 3 656 2 895 2 015 3 667 5 381 4 048 6 100 6 027 6 778 5 118
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 3 5 5 7 7 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 070 822 49 919 923 705 839 855 749 829
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 288 101 168 433 433 420 383 409 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 520 213 -148 137 154 -526 -90 775 521 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,22% 2 441,24% -96,48% -40,29% 30,91% -39,93% -1,89% -11,26% 35,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,29% 1,70% -14,15% 2,18% 3,59% -17,08% -4,47% 20,86% 12,36% 3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,81% 1,74% -250,52% 1,63% 1,60% -16,62% -2,81% 13,20% 7,88% 3,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,55% 42,15% 41,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,72% 2,56% 70,10% 18,00% 9,21% 48,61% 30,73% 32,86% 12,30% 18,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,77% 38,31% 54,51% 57,88% 56,16% 32,68% 46,25% 51,73% 40,18% 24,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,87% 105,19% 108,71% 182,53% 167,78% 322,89% 296,09% 257,66% 153,21% 135,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...