Visa allt om ALSJÖNS TRANSPORT Aktiebolag
Visa allt om ALSJÖNS TRANSPORT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 434 1 327 1 047 1 102 1 351 1 468 1 578 1 682 1 627 1 352
Övrig omsättning - - - 200 - - - 686 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 13 -39 -195 87 -11 69 310 1 043 220 -40
Resultat efter finansnetto 10 -42 -197 68 -43 29 272 1 021 216 -47
Årets resultat 3 62 1 0 -6 19 199 157 137 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 938 772 987 1 215 1 450 1 717 1 985 2 236 337 262
Omsättningstillgångar 829 1 074 900 1 154 1 005 1 004 1 010 866 717 478
Tillgångar 1 767 1 846 1 888 2 369 2 455 2 722 2 995 3 102 1 054 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 047 1 044 982 981 981 987 986 787 630 493
Obeskattade reserver 559 559 683 883 817 854 854 854 54 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 161 403 645 887 1 150 0 2
Kortfristiga skulder 162 243 223 343 254 236 268 311 370 244
Skulder och eget kapital 1 767 1 846 1 888 2 369 2 455 2 722 2 995 3 102 1 054 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 240 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 276 276 276 276 276 36 36 36 36 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 234 209 165 164 163 161 163 163 181 192
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Omsättning 1 434 1 327 1 047 1 302 1 351 1 468 1 578 2 368 1 627 1 358
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 434 664 524 551 676 734 789 841 814 1 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 250 225 222 224 226 230 222 231 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 271 176 32 322 256 336 577 1 179 331 72
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,06% 26,74% -4,99% -18,43% -7,97% -6,97% -6,18% 3,38% 20,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,74% -2,11% -10,28% 3,71% -0,45% 2,53% 10,35% 33,62% 20,87% -5,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,91% -2,94% -18,53% 7,99% -0,81% 4,70% 19,65% 62,01% 13,52% -2,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,51% 62,62% 64,66% 73,59% 55,59% 52,32% 47,02% 33,00% 21,33% 17,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,93% 80,17% 80,23% 68,88% 64,49% 59,38% 53,94% 45,19% 63,46% 66,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 511,73% 441,98% 403,59% 336,44% 395,67% 425,42% 376,87% 278,46% 193,78% 195,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...