Visa allt om Dalsjöfors Gräv Aktiebolag
Visa allt om Dalsjöfors Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 45 334 703 1 421 1 340 1 351 1 266 1 222 1 112 1 262
Övrig omsättning 513 153 137 145 159 244 132 236 135 138
Rörelseresultat (EBIT) 3 -272 -8 491 447 559 499 290 57 224
Resultat efter finansnetto 24 -251 15 507 469 570 473 291 42 269
Årets resultat 35 -7 47 315 272 253 291 130 67 249
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 071 1 125 840 976 708 852 721 881 788 896
Omsättningstillgångar 378 556 1 398 1 486 1 578 1 254 1 233 1 004 799 863
Tillgångar 1 450 1 681 2 238 2 462 2 286 2 106 1 954 1 885 1 587 1 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 940 1 105 1 312 1 465 1 350 1 278 1 154 983 953 986
Obeskattade reserver 429 451 694 746 651 559 341 272 159 217
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 174 191 214 232
Kortfristiga skulder 80 126 232 251 286 269 285 439 261 324
Skulder och eget kapital 1 450 1 681 2 238 2 462 2 286 2 106 1 954 1 885 1 587 1 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 180 180 180 178 273 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 180 179 180 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 16 28 38 36 17 32 66 116 120
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 130 120 100 100
Omsättning 558 487 840 1 566 1 499 1 595 1 398 1 458 1 247 1 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 45 334 703 1 421 1 340 1 351 1 266 1 222 1 112 1 262
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 88 210 236 290 292 286 290 316 459 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 -157 127 626 591 703 647 413 179 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,53% -52,49% -50,53% 6,04% -0,81% 6,71% 3,60% 9,89% -11,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,66% -14,93% 0,63% 20,59% 20,52% 27,21% 25,64% 16,07% 3,65% 16,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,33% -75,15% 1,99% 35,68% 35,00% 42,41% 39,57% 24,80% 5,22% 22,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 662,22% 128,74% 165,86% 86,91% 96,42% 72,91% 74,88% 46,24% 48,38% 42,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,90% 86,66% 82,81% 83,14% 80,04% 80,25% 71,92% 62,78% 67,26% 64,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 472,50% 441,27% 602,59% 592,03% 551,75% 466,17% 432,63% 228,70% 306,13% 266,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...