Visa allt om VALÖSKÄR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 8 329 10 449 11 023 8 719 7 069 5 819 5 508 6 895 5 960 6 413
Övrig omsättning 60 307 111 - 147 34 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 564 58 1 258 1 726 727 -227 155 1 178 378 1 580
Resultat efter finansnetto -2 733 -160 1 182 1 673 624 -272 146 1 153 364 1 587
Årets resultat 153 44 334 501 15 3 -9 502 66 874
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 690 13 242 13 371 4 066 4 415 5 107 2 282 3 009 2 327 268
Omsättningstillgångar 2 023 1 327 2 364 2 918 1 479 1 050 1 083 768 1 338 2 155
Tillgångar 7 713 14 568 15 735 6 984 5 894 6 158 3 365 3 777 3 665 2 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 677 2 523 2 479 2 145 1 645 120 1 626 1 753 1 300 1 234
Obeskattade reserver 216 3 164 3 388 2 637 1 609 1 510 1 286 1 134 667 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 007 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 709 7 634 8 485 1 622 2 282 3 031 79 378 959 7
Kortfristiga skulder 1 111 1 246 1 382 579 359 490 374 512 738 784
Skulder och eget kapital 7 713 14 568 15 735 6 984 5 894 6 158 3 365 3 777 3 665 2 422
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 642 720 768 864 750 732 683 830 781 732
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 117 1 392 1 368 960 577 438 402 584 487 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 664 650 462 397 352 379 445 396 414
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 389 10 756 11 134 8 719 7 216 5 853 5 524 6 895 5 960 6 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 4 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 388 1 742 1 837 1 744 1 767 1 940 1 377 1 724 1 490 1 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 513 513 506 447 534 367 487 436 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 975 1 728 2 190 2 075 1 419 294 610 1 578 724 1 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,29% -5,21% 26,43% 23,34% 21,48% 5,65% -20,12% 15,69% -7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,24% 0,40% 8,00% 24,76% 12,39% -3,62% 4,73% 31,22% 10,31% 65,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -30,78% 0,56% 11,42% 19,83% 10,33% -3,83% 2,89% 17,10% 6,34% 24,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,77% 79,03% 84,48% 80,01% 71,95% 63,26% 65,54% 71,76% 75,20% 83,56%
Rörelsekapital/omsättning 10,95% 0,78% 8,91% 26,83% 15,84% 9,62% 12,87% 3,71% 10,07% 21,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,89% 34,26% 32,55% 60,16% 49,20% 21,08% 76,49% 68,54% 48,88% 63,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,09% 106,50% 171,06% 503,97% 411,98% 214,29% 289,57% 150,00% 181,30% 274,87%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...