Visa allt om VALÖSKÄR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 674 5 769 8 329 10 449 11 023 8 719 7 069 5 819 5 508 6 895
Övrig omsättning 0 7 242 60 307 111 0 147 34 16 0
Rörelseresultat (EBIT) 183 4 437 -2 564 58 1 258 1 726 727 -227 155 1 178
Resultat efter finansnetto 183 4 385 -2 733 -160 1 182 1 673 624 -272 146 1 153
Årets resultat 23 1 837 153 44 334 501 15 3 -9 502
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 336 4 908 5 690 13 242 13 371 4 066 4 415 5 107 2 282 3 009
Omsättningstillgångar 3 258 2 869 2 023 1 327 2 364 2 918 1 479 1 050 1 083 768
Tillgångar 7 593 7 777 7 713 14 568 15 735 6 984 5 894 6 158 3 365 3 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 649 4 270 2 677 2 523 2 479 2 145 1 645 120 1 626 1 753
Obeskattade reserver 2 394 2 244 216 3 164 3 388 2 637 1 609 1 510 1 286 1 134
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 007 0 0
Långfristiga skulder 1 921 814 3 709 7 634 8 485 1 622 2 282 3 031 79 378
Kortfristiga skulder 630 450 1 111 1 246 1 382 579 359 490 374 512
Skulder och eget kapital 7 593 7 777 7 713 14 568 15 735 6 984 5 894 6 158 3 365 3 777
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 642 720 768 864 750 732 683 830
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 336 1 117 1 392 1 368 960 577 438 402 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 317 562 664 650 462 397 352 379 445
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 674 13 011 8 389 10 756 11 134 8 719 7 216 5 853 5 524 6 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 6 6 6 5 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 225 1 923 1 388 1 742 1 837 1 744 1 767 1 940 1 377 1 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 277 517 439 513 513 506 447 534 367 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 832 5 078 -1 975 1 728 2 190 2 075 1 419 294 610 1 578
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,31% -30,74% -20,29% -5,21% 26,43% 23,34% 21,48% 5,65% -20,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,41% 57,05% -33,24% 0,40% 8,00% 24,76% 12,39% -3,62% 4,73% 31,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,98% 76,91% -30,78% 0,56% 11,42% 19,83% 10,33% -3,83% 2,89% 17,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,19% 80,93% 68,77% 79,03% 84,48% 80,01% 71,95% 63,26% 65,54% 71,76%
Rörelsekapital/omsättning 71,53% 41,93% 10,95% 0,78% 8,91% 26,83% 15,84% 9,62% 12,87% 3,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,48% 77,41% 36,89% 34,26% 32,55% 60,16% 49,20% 21,08% 76,49% 68,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 517,14% 637,56% 182,09% 106,50% 171,06% 503,97% 411,98% 214,29% 289,57% 150,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!