Visa allt om PGB VVS & ENERGI Aktiebolag
Visa allt om PGB VVS & ENERGI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 148 4 305 2 836 2 207 2 777 3 740 3 328 2 488 2 203 2 550
Övrig omsättning 195 97 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 368 881 -30 -4 -43 533 339 104 57 10
Resultat efter finansnetto 357 866 -37 -11 -60 527 335 101 50 1
Årets resultat 459 493 0 0 2 279 237 48 34 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 964 142 100 175 160 145 145 35 95 162
Omsättningstillgångar 1 426 1 663 883 576 884 1 276 1 138 671 554 550
Tillgångar 2 390 1 805 983 751 1 044 1 421 1 283 706 650 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 205 746 253 253 252 454 380 245 197 164
Obeskattade reserver 0 248 24 69 90 167 29 29 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 167 0 162 0 0 0 164 0 118 0
Kortfristiga skulder 1 018 811 543 429 701 799 711 432 335 549
Skulder och eget kapital 2 390 1 805 983 751 1 044 1 421 1 283 706 650 713
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 408 482 457 305 161 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 502 1 841 1 559 994 676 696 438 183 147 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 776 431 428 314 337 393 250 160 142 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 204 204 102 0 0
Omsättning 5 343 4 402 2 836 2 207 2 777 3 740 3 328 2 488 2 203 2 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 4 4 4 4 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 735 1 076 709 552 694 935 1 109 1 244 1 102 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 589 518 348 380 419 399 368 229 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 469 926 46 72 2 578 408 165 124 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,58% 51,80% 28,50% -20,53% -25,75% 12,38% 33,76% 12,94% -13,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,40% 48,86% -3,05% -0,53% -4,12% 37,51% 26,42% 14,73% 8,77% 1,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,15% 20,49% -1,06% -0,18% -1,55% 14,25% 10,19% 4,18% 2,59% 0,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,22% 91,29% 95,38% 87,95% 74,58% 72,51% 62,86% 86,78% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,93% 19,79% 11,99% 6,66% 6,59% 12,75% 12,83% 9,61% 9,94% 0,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,42% 52,05% 27,64% 40,46% 30,49% 40,61% 31,28% 37,66% 30,31% 23,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,08% 205,06% 162,62% 134,27% 126,11% 159,70% 160,06% 155,32% 165,37% 100,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...