Visa allt om Stegbo Möbler Aktiebolag
Visa allt om Stegbo Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 419 1 778 6 361 6 138 5 093 5 579 5 395 5 115 5 876 8 045
Övrig omsättning 51 7 34 113 87 67 58 28 198 91
Rörelseresultat (EBIT) -1 499 -707 -148 -5 115 75 233 294 255 -644
Resultat efter finansnetto -1 600 115 -529 553 -95 41 -1 284 15 -44 -911
Årets resultat -1 200 13 -29 553 -95 41 -1 284 15 -44 -564
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 109 4 284 3 337 3 222 2 704 2 759 2 397 2 437 2 480 2 751
Omsättningstillgångar 3 411 1 484 2 943 2 835 2 901 2 911 3 248 3 382 3 344 3 963
Tillgångar 7 520 5 768 6 280 6 057 5 605 5 670 5 645 5 819 5 824 6 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 743 1 944 1 930 984 431 526 486 434 419 463
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 529 2 638 3 442 2 293 2 285 1 954 2 211 2 453 2 902 3 447
Kortfristiga skulder 248 1 186 907 2 779 2 888 3 190 2 948 2 931 2 502 2 804
Skulder och eget kapital 7 520 5 768 6 280 6 057 5 605 5 670 5 645 5 819 5 824 6 715
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 260 220 54 594
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 168 1 353 1 317 1 016 947 601 651 822 1 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 464 489 433 362 303 291 273 341 627
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 470 1 785 6 395 6 251 5 180 5 646 5 453 5 143 6 074 8 136
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 5 5 4 4 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 710 445 1 272 1 228 1 273 1 395 1 349 1 023 1 175 1 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 409 370 353 347 319 298 234 249 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 341 -639 -80 100 208 178 300 366 278 -621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,19% -72,05% 3,63% 20,52% -8,71% 3,41% 5,47% -12,95% -26,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,68% 4,75% -2,31% 11,99% 2,77% 9,96% -18,64% 5,04% 4,53% -9,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -104,30% 15,41% -2,28% 11,83% 3,04% 10,13% -19,50% 5,73% 4,49% -7,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,32% 67,55% 44,35% 47,33% 50,66% 45,85% 50,25% 54,27% 49,49% 44,49%
Rörelsekapital/omsättning 222,90% 16,76% 32,01% 0,91% 0,26% -5,00% 5,56% 8,82% 14,33% 14,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,88% 33,70% 30,73% 16,25% 7,69% 9,28% 8,61% 7,46% 7,19% 6,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 375,40% 77,66% 203,20% 9,28% 11,36% 11,76% 19,91% 17,50% 18,19% 32,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...