Visa allt om CO Boutredning förvaltnings AB
Visa allt om CO Boutredning förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 1 856 1 667 1 752 1 676 1 652 1 470 971 867 1 055
Övrig omsättning - 348 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 1 207 144 311 399 249 363 383 11 -279
Resultat efter finansnetto 99 1 204 156 312 403 230 333 362 23 -281
Årets resultat 78 939 450 183 223 118 183 197 15 -206
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 335 1 227 1 136 1 336 1 327 1 254 1 112 1 020 4 8
Omsättningstillgångar 611 1 140 895 1 032 1 509 1 511 1 257 964 624 1 232
Tillgångar 1 946 2 366 2 030 2 368 2 836 2 765 2 369 1 983 628 1 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 770 1 971 1 372 1 322 1 439 1 316 1 198 1 015 141 277
Obeskattade reserver 0 0 0 424 348 249 180 97 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 11 6 47 64 430 658 0 0
Kortfristiga skulder 177 395 647 616 1 002 1 136 560 214 485 964
Skulder och eget kapital 1 946 2 366 2 030 2 368 2 836 2 765 2 369 1 983 628 1 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 485 380 181 495 454
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 465 518 496 512 0 13 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 176 506 518 288 481 306 73 112 158
Utdelning till aktieägare 163 279 340 400 300 100 0 0 0 150
Omsättning 0 2 204 1 673 1 752 1 676 1 652 1 470 971 867 1 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 856 1 667 1 752 1 676 1 652 1 470 971 434 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 684 1 054 1 039 814 1 008 721 286 315 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 1 207 158 327 415 256 371 388 16 -273
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 11,34% -4,85% 4,53% 1,45% 12,38% 51,39% 12,00% -17,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 51,06% 7,88% 13,26% 14,28% 9,22% 15,32% 19,31% 4,62% -22,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 65,09% 9,60% 17,92% 24,16% 15,44% 24,69% 39,44% 3,34% -26,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 40,14% 14,88% 23,74% 30,25% 22,70% 47,41% 77,24% 16,03% 25,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,96% 83,31% 67,59% 69,79% 59,78% 54,23% 56,17% 54,79% 22,68% 22,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 345,20% 288,61% 138,33% 167,53% 150,60% 133,01% 224,46% 450,47% 128,66% 127,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...