Visa allt om Kenneth Erikssons Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Kenneth Erikssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 27 812 26 956 23 769 25 543 26 520 14 956 13 641 13 901 14 738 11 976
Övrig omsättning 219 7 280 294 13 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 677 1 569 919 777 1 729 920 854 1 310 1 344 414
Resultat efter finansnetto 1 676 1 572 925 801 1 771 952 859 1 352 1 366 369
Årets resultat 1 108 976 575 311 1 039 702 659 623 576 281
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 313 4 246 5 019 4 673 3 814 2 655 2 743 2 693 3 041 2 511
Omsättningstillgångar 12 324 10 741 8 185 7 413 8 105 6 511 5 719 5 846 4 553 5 370
Tillgångar 16 636 14 987 13 204 12 086 11 918 9 166 8 461 8 539 7 593 7 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 884 6 376 6 000 5 426 5 235 4 316 3 734 3 195 2 663 2 176
Obeskattade reserver 3 581 3 338 3 031 2 856 2 499 2 075 2 164 2 216 1 748 1 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 700 648
Kortfristiga skulder 6 171 5 272 4 172 3 804 4 185 2 774 2 563 3 128 2 483 3 863
Skulder och eget kapital 16 636 14 987 13 204 12 086 11 918 9 166 8 461 8 539 7 593 7 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 1 023 825 698 659 656 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 470 150 120 200 250 150
Löner till övriga anställda 8 882 8 295 8 619 7 664 5 574 4 244 4 026 3 577 3 393 2 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 396 3 079 3 242 2 818 2 323 1 722 1 610 1 645 1 650 1 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 120 120 120 90 90
Omsättning 28 031 26 963 24 049 25 837 26 533 15 106 13 641 13 901 14 738 11 976
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 21 20 17 15 14 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 324 1 284 1 132 1 277 1 560 997 974 1 069 1 134 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 561 582 547 544 470 460 468 449 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 430 2 374 1 857 1 558 2 486 1 542 1 407 1 804 1 829 897
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,18% 13,41% -6,95% -3,68% 77,32% 9,64% -1,87% -5,68% 23,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,09% 10,51% 7,03% 6,64% 14,86% 10,39% 10,14% 16,00% 18,73% 5,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,03% 5,84% 3,90% 3,14% 6,68% 6,37% 6,29% 9,83% 9,65% 3,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,08% 60,28% 68,59% 62,64% 55,54% 67,93% 70,78% 66,71% 62,03% 62,83%
Rörelsekapital/omsättning 22,12% 20,29% 16,88% 14,13% 14,78% 24,99% 23,14% 19,55% 14,05% 12,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,17% 59,92% 63,35% 62,31% 59,38% 63,77% 62,98% 56,10% 51,65% 38,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,52% 173,50% 163,42% 163,80% 173,14% 194,30% 203,36% 170,75% 163,43% 126,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...