Visa allt om Anchor Media Display AB
Visa allt om Anchor Media Display AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 561 408 338 871 658 471 213 494 490 1 585
Övrig omsättning 39 - 109 43 - - 386 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 230 33 -161 193 1 35 225 -138 -65 -141
Resultat efter finansnetto 229 34 -160 186 -1 36 219 -145 -71 -171
Årets resultat 217 34 -160 186 0 36 219 -145 -71 -171
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 107 153 0 14 25 37
Omsättningstillgångar 483 684 304 598 395 312 372 256 253 303
Tillgångar 483 684 304 598 502 466 372 270 278 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 394 177 143 503 316 317 281 62 207 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 507 161 96 186 149 92 208 71 62
Skulder och eget kapital 483 684 304 598 502 466 372 270 278 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 28 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 195 386 535 336 312 210 148 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 82 130 167 115 92 66 46 14 17
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 600 408 447 914 658 471 599 494 490 1 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 561 408 169 436 658 471 213 494 490 1 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 287 264 235 281 222 136 63 44 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 230 33 -161 193 47 101 225 -127 -53 -48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 282,60% 20,71% -61,19% 32,37% 39,70% 121,13% -56,88% 0,82% -69,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,62% 4,82% -52,63% 32,61% 0,60% 7,94% 60,48% -51,11% -23,38% -41,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,73% 8,09% -47,34% 22,39% 0,46% 7,86% 105,63% -27,94% -13,27% -8,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,05% 100,00% 97,34% 87,49% 75,99% 96,60% 60,09% 33,20% 70,00% 38,23%
Rörelsekapital/omsättning 25,24% 43,38% 42,31% 57,63% 31,76% 34,61% 131,46% 9,72% 37,14% 15,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,57% 25,88% 47,04% 84,11% 62,95% 68,03% 75,54% 22,96% 74,46% 81,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 495,51% 87,97% 156,52% 568,75% 186,02% 209,40% 236,96% 68,75% 112,68% 311,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...