Visa allt om AB GLF Genarps Lådfabrik

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 145 445 138 424 183 299 139 035 118 505 94 986 100 056 89 211 90 196 90 077
Övrig omsättning 1 143 436 1 345 1 508 322 144 364 327 480 181
Rörelseresultat (EBIT) 11 846 9 816 6 806 5 139 2 937 2 179 2 973 752 1 720 2 349
Resultat efter finansnetto 11 195 9 497 6 131 4 846 2 609 1 738 2 113 -52 913 1 559
Årets resultat 9 659 8 542 3 710 3 652 2 160 1 370 1 440 -159 479 1 180
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 389 26 886 22 193 21 870 17 851 18 440 17 855 14 381 15 484 16 266
Omsättningstillgångar 43 434 36 325 41 747 36 624 28 130 22 348 24 564 22 501 19 736 22 173
Tillgångar 75 822 63 211 63 940 58 493 45 981 40 788 42 419 36 882 35 220 38 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 039 23 513 17 975 15 686 13 158 11 425 10 254 8 304 8 578 8 249
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 641 1 429 1 271 1 137 1 164 1 179 1 050 922 1 293 1 196
Långfristiga skulder 18 865 20 533 21 809 19 761 13 926 15 155 15 743 12 064 12 485 14 033
Kortfristiga skulder 23 277 17 736 22 884 21 910 17 732 13 028 15 372 15 594 12 863 14 961
Skulder och eget kapital 75 822 63 211 63 940 58 493 45 981 40 788 42 419 36 882 35 220 38 439
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 342 1 278 1 043 1 600 1 805 1 792 1 661 1 365 1 592 1 519
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 15 327 13 924 13 679 12 246 10 694 9 097 9 337 10 482 9 969 10 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 506 5 345 5 351 4 662 4 345 3 546 3 467 3 835 3 691 3 550
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 146 588 138 860 184 644 140 543 118 827 95 130 100 420 89 538 90 676 90 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 92 81 94 80 65 50 49 55 52 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 581 1 709 1 950 1 738 1 823 1 900 2 042 1 622 1 735 1 917
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 241 256 236 234 262 294 302 295 298 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 631 11 093 7 977 6 313 4 205 3 427 4 213 2 280 3 256 3 883
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,07% -24,48% 31,84% 17,32% 24,76% -5,07% 12,16% -1,09% 0,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,01% 15,99% 10,98% 9,28% 6,49% 5,49% 7,11% 2,24% 5,03% 6,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,34% 7,30% 3,83% 3,91% 2,52% 2,36% 3,01% 0,93% 1,97% 2,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,72% 33,74% 25,95% 26,82% 28,57% 30,26% 29,09% 32,86% 34,51% 33,90%
Rörelsekapital/omsättning 13,86% 13,43% 10,29% 10,58% 8,77% 9,81% 9,19% 7,74% 7,62% 8,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,26% 37,20% 28,11% 26,82% 28,62% 28,01% 24,17% 22,52% 24,36% 21,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,56% 142,66% 132,22% 116,86% 108,66% 107,78% 105,63% 81,11% 90,32% 97,45%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 120 595 114 270 165 148 124 894 105 408 91 286 97 437 87 068 86 908 87 744
Övrig omsättning 393 240 1 256 895 543 244 389 187 830 156
Rörelseresultat (EBIT) 5 380 4 607 5 528 1 770 1 247 2 024 3 808 1 475 3 307 2 321
Resultat efter finansnetto 6 357 4 189 5 274 1 730 1 833 2 282 1 934 399 2 505 1 746
Årets resultat 4 588 2 450 3 305 1 332 2 070 1 618 1 431 697 1 460 1 294
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 210 18 936 15 525 17 462 19 279 19 059 18 814 14 101 15 504 15 853
Omsättningstillgångar 35 206 29 384 37 715 33 287 24 695 20 503 23 333 22 550 18 852 21 290
Tillgångar 54 416 48 320 53 240 50 749 43 974 39 562 42 147 36 651 34 356 37 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 704 12 116 12 666 10 611 10 679 9 009 7 791 6 086 6 019 5 522
Obeskattade reserver 4 193 3 533 2 975 2 843 2 878 3 252 3 005 3 400 4 075 3 639
Avsättningar (tkr) 685 617 523 441 343 250 156 0 0 0
Långfristiga skulder 13 451 15 630 16 912 14 727 13 049 14 161 14 814 11 231 11 474 13 391
Kortfristiga skulder 19 382 16 424 20 164 22 127 17 025 12 890 16 381 15 934 12 788 14 592
Skulder och eget kapital 54 416 48 320 53 240 50 749 43 974 39 562 42 147 36 651 34 356 37 143
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 342 1 278 1 043 1 600 1 805 1 792 1 661 1 365 1 254 1 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 226 8 749 9 019 7 962 7 672 7 281 7 555 6 971 6 947 7 055
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 3 970 4 294 4 355 3 746 3 702 3 155 3 097 2 957 2 817 2 748
Utdelning till aktieägare 4 000 0 3 000 1 250 1 400 400 400 0 300 200
Omsättning 120 988 114 510 166 404 125 789 105 951 91 530 97 826 87 255 87 738 87 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 25 28 28 27 26 27 27 28 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 158 4 571 5 898 4 461 3 904 3 511 3 609 3 225 3 104 3 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 581 523 483 496 481 467 433 401 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 531 5 437 6 320 2 637 2 278 3 035 4 726 2 763 4 594 3 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,54% -30,81% 32,23% 18,49% 15,47% -6,31% 11,91% 0,18% -0,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,43% 9,30% 10,71% 4,31% 4,95% 7,03% 6,70% 3,15% 9,45% 6,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,61% 3,93% 3,45% 1,75% 2,07% 3,05% 2,90% 1,33% 3,74% 2,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,39% 26,18% 18,46% 20,71% 24,33% 26,74% 26,32% 26,58% 28,49% 27,40%
Rörelsekapital/omsättning 13,12% 11,34% 10,63% 8,94% 7,28% 8,34% 7,13% 7,60% 6,98% 7,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,71% 30,78% 28,15% 25,28% 29,39% 29,18% 24,05% 23,84% 26,26% 22,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,87% 136,89% 154,10% 121,94% 111,19% 113,83% 106,87% 99,59% 99,55% 106,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!