Visa allt om GLF Genarp AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 272 427 145 445 138 424 183 299 139 035 118 505 94 986 100 056 89 211 90 196
Övrig omsättning 2 133 1 143 436 1 345 1 508 322 144 364 327 480
Rörelseresultat (EBIT) 26 857 11 846 9 816 6 806 5 139 2 937 2 179 2 973 752 1 720
Resultat efter finansnetto 25 680 11 195 9 497 6 131 4 846 2 609 1 738 2 113 -52 913
Årets resultat 20 968 9 659 8 542 3 710 3 652 2 160 1 370 1 440 -159 479
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 128 32 389 26 886 22 193 21 870 17 851 18 440 17 855 14 381 15 484
Omsättningstillgångar 84 107 43 434 36 325 41 747 36 624 28 130 22 348 24 564 22 501 19 736
Tillgångar 136 235 75 822 63 211 63 940 58 493 45 981 40 788 42 419 36 882 35 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 035 32 039 23 513 17 975 15 686 13 158 11 425 10 254 8 304 8 578
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 684 1 641 1 429 1 271 1 137 1 164 1 179 1 050 922 1 293
Långfristiga skulder 36 346 18 865 20 533 21 809 19 761 13 926 15 155 15 743 12 064 12 485
Kortfristiga skulder 47 170 23 277 17 736 22 884 21 910 17 732 13 028 15 372 15 594 12 863
Skulder och eget kapital 136 235 75 822 63 211 63 940 58 493 45 981 40 788 42 419 36 882 35 220
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 794 1 342 1 278 1 043 1 600 1 805 1 792 1 661 1 365 1 592
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 27 617 15 327 13 924 13 679 12 246 10 694 9 097 9 337 10 482 9 969
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 9 697 5 506 5 345 5 351 4 662 4 345 3 546 3 467 3 835 3 691
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 274 560 146 588 138 860 184 644 140 543 118 827 95 130 100 420 89 538 90 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 169 92 81 94 80 65 50 49 55 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 612 1 581 1 709 1 950 1 738 1 823 1 900 2 042 1 622 1 735
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 235 241 256 236 234 262 294 302 295 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 889 13 631 11 093 7 977 6 313 4 205 3 427 4 213 2 280 3 256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 87,31% 5,07% -24,48% 31,84% 17,32% 24,76% -5,07% 12,16% -1,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,81% 16,01% 15,99% 10,98% 9,28% 6,49% 5,49% 7,11% 2,24% 5,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,91% 8,34% 7,30% 3,83% 3,91% 2,52% 2,36% 3,01% 0,93% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,70% 34,72% 33,74% 25,95% 26,82% 28,57% 30,26% 29,09% 32,86% 34,51%
Rörelsekapital/omsättning 13,56% 13,86% 13,43% 10,29% 10,58% 8,77% 9,81% 9,19% 7,74% 7,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,99% 42,26% 37,20% 28,11% 26,82% 28,62% 28,01% 24,17% 22,52% 24,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,23% 144,56% 142,66% 132,22% 116,86% 108,66% 107,78% 105,63% 81,11% 90,32%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 202 089 120 595 114 270 165 148 124 894 105 408 91 286 97 437 87 068 86 908
Övrig omsättning 375 393 240 1 256 895 543 244 389 187 830
Rörelseresultat (EBIT) 12 837 5 380 4 607 5 528 1 770 1 247 2 024 3 808 1 475 3 307
Resultat efter finansnetto 14 341 6 357 4 189 5 274 1 730 1 833 2 282 1 934 399 2 505
Årets resultat 8 235 4 588 2 450 3 305 1 332 2 070 1 618 1 431 697 1 460
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 672 19 210 18 936 15 525 17 462 19 279 19 059 18 814 14 101 15 504
Omsättningstillgångar 48 842 35 206 29 384 37 715 33 287 24 695 20 503 23 333 22 550 18 852
Tillgångar 85 514 54 416 48 320 53 240 50 749 43 974 39 562 42 147 36 651 34 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 940 16 704 12 116 12 666 10 611 10 679 9 009 7 791 6 086 6 019
Obeskattade reserver 8 366 4 193 3 533 2 975 2 843 2 878 3 252 3 005 3 400 4 075
Avsättningar (tkr) 774 685 617 523 441 343 250 156 0 0
Långfristiga skulder 23 622 13 451 15 630 16 912 14 727 13 049 14 161 14 814 11 231 11 474
Kortfristiga skulder 31 811 19 382 16 424 20 164 22 127 17 025 12 890 16 381 15 934 12 788
Skulder och eget kapital 85 514 54 416 48 320 53 240 50 749 43 974 39 562 42 147 36 651 34 356
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 794 1 342 1 278 1 043 1 600 1 805 1 792 1 661 1 365 1 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 104 9 226 8 749 9 019 7 962 7 672 7 281 7 555 6 971 6 947
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 553 3 970 4 294 4 355 3 746 3 702 3 155 3 097 2 957 2 817
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 0 3 000 1 250 1 400 400 400 0 300
Omsättning 202 464 120 988 114 510 166 404 125 789 105 951 91 530 97 826 87 255 87 738
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 29 25 28 28 27 26 27 27 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 944 4 158 4 571 5 898 4 461 3 904 3 511 3 609 3 225 3 104
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 501 581 523 483 496 481 467 433 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 593 6 531 5 437 6 320 2 637 2 278 3 035 4 726 2 763 4 594
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,58% 5,54% -30,81% 32,23% 18,49% 15,47% -6,31% 11,91% 0,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,51% 12,43% 9,30% 10,71% 4,31% 4,95% 7,03% 6,70% 3,15% 9,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,41% 5,61% 3,93% 3,45% 1,75% 2,07% 3,05% 2,90% 1,33% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,80% 26,39% 26,18% 18,46% 20,71% 24,33% 26,74% 26,32% 26,58% 28,49%
Rörelsekapital/omsättning 8,43% 13,12% 11,34% 10,63% 8,94% 7,28% 8,34% 7,13% 7,60% 6,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,12% 36,71% 30,78% 28,15% 25,28% 29,39% 29,18% 24,05% 23,84% 26,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,29% 151,87% 136,89% 154,10% 121,94% 111,19% 113,83% 106,87% 99,59% 99,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!