Visa allt om Sista versen 23748 AB
Visa allt om Sista versen 23748 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 001 991 1 047 1 206 1 499 2 650 3 110 3 117 3 264 3 336
Övrig omsättning 70 2 - 20 159 - - 18 - 84
Rörelseresultat (EBIT) -216 -238 -85 -19 -32 -80 2 82 223 403
Resultat efter finansnetto -217 -245 -91 -21 -22 -93 35 88 204 392
Årets resultat -217 -187 0 -1 145 0 38 127 136 45
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 292 440 816 1 192 1 567
Omsättningstillgångar 603 968 1 713 1 842 2 180 1 979 1 811 1 564 1 584 1 588
Tillgångar 603 968 1 713 1 842 2 180 2 270 2 251 2 380 2 776 3 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 702 889 989 1 116 1 071 1 072 1 034 967 891
Obeskattade reserver 0 0 58 150 174 419 512 531 624 618
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 52 589 472 501 261 201 163 308 349
Kortfristiga skulder 66 215 177 230 389 519 467 652 877 1 297
Skulder och eget kapital 603 968 1 713 1 842 2 180 2 270 2 251 2 380 2 776 3 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 230 380 350 350 375 489
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 50 50 -
Löner till övriga anställda 369 362 365 357 338 525 654 616 575 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 149 127 148 132 340 377 280 280 339
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 127 0 0 100 60 60
Omsättning 1 071 993 1 047 1 226 1 658 2 650 3 110 3 135 3 264 3 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 501 496 524 603 750 883 1 037 1 039 1 088 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 273 284 277 281 396 441 497 448 454 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -216 -238 -85 -19 260 68 378 458 599 632
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,01% -5,35% -13,18% -19,55% -43,43% -14,79% -0,22% -4,50% -2,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -35,49% -24,17% -4,50% -0,27% -0,96% -3,52% 1,60% 3,99% 8,14% 12,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,38% -23,61% -7,35% -0,41% -1,40% -3,02% 1,16% 3,05% 6,92% 12,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,65% 75,98% 146,70% 133,67% 119,48% 55,09% 43,22% 29,26% 21,66% 8,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,43% 72,52% 54,39% 59,69% 57,08% 60,78% 64,00% 59,51% 51,02% 42,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 913,64% 450,23% 967,80% 800,87% 560,41% 381,31% 387,79% 239,88% 180,62% 122,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...