Visa allt om Trossnäs Egendom Aktiebolag
Visa allt om Trossnäs Egendom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 517 5 733 4 120 3 933 4 101 5 294 5 181 5 280 7 205 5 686
Övrig omsättning 2 848 1 863 2 477 2 440 2 167 2 174 2 441 2 455 1 993 2 214
Rörelseresultat (EBIT) 914 711 856 326 266 182 897 1 039 942 1 522
Resultat efter finansnetto 805 620 730 235 60 36 780 996 805 1 469
Årets resultat 428 605 533 326 112 246 424 276 279 766
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 917 8 358 8 342 8 064 8 209 8 640 7 636 8 360 7 228 5 632
Omsättningstillgångar 5 633 5 693 5 062 4 727 4 894 5 588 6 444 5 621 5 095 5 290
Tillgångar 16 550 14 051 13 404 12 791 13 102 14 229 14 079 13 981 12 322 10 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 920 4 792 4 188 3 655 3 329 3 217 3 211 3 028 2 872 2 692
Obeskattade reserver 3 982 3 732 3 885 3 834 4 022 4 126 4 422 4 214 3 590 3 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 871 3 819 4 027 3 726 4 411 5 275 4 837 5 211 4 210 3 335
Kortfristiga skulder 1 776 1 709 1 304 1 576 1 340 1 611 1 609 1 529 1 651 1 726
Skulder och eget kapital 16 550 14 051 13 404 12 791 13 102 14 229 14 079 13 981 12 322 10 922
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 388 346 364 364 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 488 498 344 635 410 388 415 681 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 233 230 208 247 300 319 292 392 219
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 240 240 120 100
Omsättning 8 365 7 596 6 597 6 373 6 268 7 468 7 622 7 735 9 198 7 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 839 2 867 2 060 1 967 2 051 1 765 1 727 1 760 1 801 1 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 361 365 276 442 349 303 313 322 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 212 1 881 1 965 1 530 1 471 1 393 2 044 1 998 1 748 2 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,77% 39,15% 4,75% -4,10% -22,53% 2,18% -1,88% -26,72% 26,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,71% 5,39% 6,54% 2,71% 1,86% 1,57% 6,57% 8,17% 8,16% 14,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,13% 13,22% 21,26% 8,82% 5,95% 4,23% 17,85% 21,63% 13,95% 28,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,57% 74,39% 67,72% 63,54% 67,96% 55,50% 64,12% 60,55% 55,03% 51,37%
Rörelsekapital/omsättning 69,91% 69,49% 91,21% 80,12% 86,66% 75,12% 93,32% 77,50% 47,80% 62,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,50% 54,82% 53,85% 51,95% 48,03% 43,98% 45,96% 43,87% 44,29% 45,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,97% 156,99% 167,71% 143,08% 159,48% 185,72% 215,97% 175,93% 145,91% 136,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...