Visa allt om Vattenfall Business Services Nordic AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 157 384 848 355 713 749 634 224 633 493 634 750 625 330 722 148 910 368 1 540 991
Övrig omsättning 6 011 24 828 6 623 10 512 7 902 13 798 10 841 164 7 361 4 689
Rörelseresultat (EBIT) -4 436 -21 923 25 877 9 946 -58 156 -6 205 13 288 55 042 -55 171 -38 880
Resultat efter finansnetto -30 151 -47 885 689 -18 185 -90 234 -25 001 22 862 8 634 -106 891 -100 329
Årets resultat 258 121 8 692 41 943 19 938 -33 425 -7 122 20 283 2 107 30 354 -99 885
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 684 651 1 125 096 1 657 302 1 744 004 1 810 174 1 846 961 3 168 151 1 853 663 1 888 409 1 474 077
Omsättningstillgångar 1 196 432 1 323 261 856 778 770 856 1 411 119 1 309 398 172 250 210 916 107 501 408 695
Tillgångar 1 881 083 2 448 357 2 514 080 2 514 860 3 221 293 3 156 358 3 340 401 2 064 579 1 995 910 1 882 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 703 383 445 262 436 570 394 626 374 688 408 113 415 234 394 951 392 844 362 490
Obeskattade reserver 72 499 463 089 494 785 535 931 570 638 577 367 588 002 606 951 577 856 570 047
Avsättningar (tkr) 116 613 120 042 125 790 131 580 157 110 102 148 78 094 74 250 62 684 90 723
Långfristiga skulder 700 000 700 000 1 252 080 1 277 216 1 922 593 1 937 434 1 986 771 630 178 636 674 198 027
Kortfristiga skulder 288 588 719 963 204 855 175 507 196 264 131 295 272 300 358 249 325 852 661 485
Skulder och eget kapital 1 881 083 2 448 357 2 514 080 2 514 860 3 221 293 3 156 358 3 340 401 2 064 579 1 995 910 1 882 772
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 474 1 489 1 462 1 370 1 361 2 761 2 746 1 366 1 163 1 654
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 129 95 162
Löner till övriga anställda 95 124 77 526 75 345 77 387 81 428 86 192 93 278 113 093 115 582 284 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 344 42 558 41 123 37 589 50 452 46 191 54 520 61 591 40 871 168 266
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 163 395 873 183 720 372 644 736 641 395 648 548 636 171 722 312 917 729 1 545 680
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 160 143 145 153 181 193 230 249 343 583
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 234 5 933 4 922 4 145 3 500 3 289 2 719 2 900 2 654 2 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 881 850 813 760 736 700 655 707 460 779
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 564 47 578 94 158 78 075 10 096 60 283 75 028 114 064 20 759 92 925
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,43% 18,86% 12,54% 0,12% -0,20% 1,51% -13,41% -20,68% -40,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 0,28% 2,24% 1,63% -0,81% 0,84% 2,68% 4,29% -2,66% -2,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,44% 0,80% 7,89% 6,46% -4,13% 4,15% 14,32% 12,28% -5,82% -2,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,92% 2,76% 8,97% -0,05% 3,02% 2,28% 0,77% 9,31% 2,47% 2,86%
Rörelsekapital/omsättning 78,44% 71,11% 91,34% 93,87% 191,77% 185,60% -16,00% -20,40% -23,98% -16,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,40% 32,94% 32,72% 32,31% 25,45% 27,20% 26,16% 42,06% 41,02% 41,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,06% 183,12% 417,00% 439,22% 718,99% 997,29% 63,26% 58,87% 32,99% 61,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!