Visa allt om DIELCON Aktiebolag
Visa allt om DIELCON Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 764 24 393 121 51 54 119 53 395 65 73
Övrig omsättning 40 - - - 76 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 335 2 417 -638 -728 -840 -1 161 -419 -293 -304 -787
Resultat efter finansnetto 1 319 2 399 2 091 824 559 278 805 456 405 2 195
Årets resultat 1 031 1 408 1 135 773 936 573 591 419 290 1 364
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 840 215 15 600 14 436 14 213 13 961 13 789 13 275 13 700 12 273
Omsättningstillgångar 17 802 18 169 509 371 219 235 395 421 273 960
Tillgångar 18 642 18 384 16 108 14 807 14 432 14 196 14 184 13 696 13 973 13 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 260 15 526 14 416 13 589 13 003 12 311 11 865 11 402 11 102 10 917
Obeskattade reserver 1 890 1 904 1 321 918 1 094 1 725 2 020 1 902 1 894 1 862
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 492 954 372 301 335 160 299 393 977 454
Skulder och eget kapital 18 642 18 384 16 108 14 807 14 432 14 196 14 184 13 696 13 973 13 234
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 30 0 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 524 582 607 701 984 250 330 111 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 62 53 55 73 130 56 86 25 41
Utdelning till aktieägare 305 297 298 307 188 244 127 127 120 105
Omsättning 17 804 24 393 121 51 130 119 53 395 65 73
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 921 8 131 40 17 18 40 27 132 33 37
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 217 208 202 209 270 383 169 156 79 221
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 491 2 417 -638 -726 -837 -1 155 -413 -207 -217 -701
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,18% 20 059,50% 137,25% -5,56% -54,62% 124,53% -86,58% 507,69% -10,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,17% 13,15% 12,98% 5,61% 3,88% 1,97% 5,68% 3,37% 2,97% 16,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,52% 9,91% 1 728,10% 1 627,45% 1 037,04% 235,29% 1 518,87% 116,71% 638,46% 3 008,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 97,44% 70,57% 113,22% 137,25% -214,81% 63,03% 181,13% 7,09% -1 083,08% 693,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,13% 92,53% 95,89% 96,61% 95,69% 95,68% 94,15% 93,49% 89,21% 92,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,20% 13,84% 136,83% 123,26% 65,37% 146,88% 132,11% 107,12% 27,94% 211,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...