Visa allt om Smålands Miljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 83 529 85 796 84 902 66 573 65 522 62 398 65 427 62 082 58 963 54 738
Övrig omsättning 2 320 3 518 15 756 4 051 2 626 1 822 1 423 1 439 1 902 2 432
Rörelseresultat (EBIT) -2 868 1 927 12 463 1 111 -400 1 859 1 072 2 034 5 047 -2 140
Resultat efter finansnetto -2 739 2 047 12 583 1 177 -314 1 912 1 076 1 967 4 896 -2 285
Årets resultat 2 269 1 959 1 657 1 583 334 2 576 2 204 988 1 231 156
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 436 26 484 21 149 14 782 14 839 18 724 19 079 22 961 27 676 22 948
Omsättningstillgångar 17 443 20 406 23 505 31 093 25 215 22 843 16 240 17 674 12 846 12 052
Tillgångar 43 879 46 889 44 654 45 875 40 054 41 567 35 319 40 635 40 522 35 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 538 13 269 11 310 9 653 8 070 7 736 5 184 2 981 1 993 761
Obeskattade reserver 9 559 13 807 11 280 2 336 1 407 2 170 3 563 5 315 4 631 3 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 211 229 255 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 16 527 2 587
Kortfristiga skulder 18 782 19 813 22 064 18 386 14 867 15 932 10 816 16 840 17 372 28 304
Skulder och eget kapital 43 879 46 889 44 654 45 875 40 054 41 567 35 319 40 635 40 522 35 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 872 13 085 13 068 11 647 12 404 13 367 14 101 12 663 11 425 11 152
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 4 508 4 923 4 810 4 216 4 164 3 969 4 244 3 676 3 544 3 471
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 85 849 89 314 100 658 70 624 68 148 64 220 66 850 63 521 60 865 57 170
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 39 40 37 40 44 45 42 38 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 610 2 200 2 123 1 799 1 638 1 418 1 454 1 478 1 552 1 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 464 449 431 418 395 409 390 395 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 127 6 926 16 125 4 219 4 467 7 861 7 022 7 507 11 752 3 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,64% 1,05% 27,53% 1,60% 5,01% -4,63% 5,39% 5,29% 7,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,24% 4,37% 28,18% 2,57% -0,79% 4,60% 3,05% 5,01% 12,48% -6,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,28% 2,39% 14,82% 1,77% -0,48% 3,06% 1,64% 3,28% 8,57% -3,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,90% 28,93% 26,52% 35,11% 35,94% 43,96% 44,42% 44,02% 47,33% 37,23%
Rörelsekapital/omsättning -1,60% 0,69% 1,70% 19,09% 15,79% 11,08% 8,29% 1,34% -7,68% -29,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,40% 51,27% 45,03% 25,01% 22,89% 22,68% 22,55% 16,98% 13,34% 9,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,87% 102,99% 106,53% 169,11% 169,60% 143,38% 150,15% 104,95% 73,95% 42,58%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...