Visa allt om Smålands Miljö Aktiebolag
Visa allt om Smålands Miljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 66 573 65 522 62 398 65 427 62 082 58 963 54 738 55 708 61 400 58 492
Övrig omsättning 4 051 2 626 1 822 1 423 1 439 1 902 2 432 1 055 1 028 816
Rörelseresultat (EBIT) 1 111 -400 1 859 1 072 2 034 5 047 -2 140 -4 816 1 627 3 694
Resultat efter finansnetto 1 177 -314 1 912 1 076 1 967 4 896 -2 285 -4 873 1 491 3 489
Årets resultat 1 583 334 2 576 2 204 988 1 231 156 151 132 9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 782 14 839 18 724 19 079 22 961 27 676 22 948 27 801 19 634 13 386
Omsättningstillgångar 31 093 25 215 22 843 16 240 17 674 12 846 12 052 11 809 13 408 14 190
Tillgångar 45 875 40 054 41 567 35 319 40 635 40 522 35 000 39 610 33 042 27 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 653 8 070 7 736 5 184 2 981 1 993 761 605 454 322
Obeskattade reserver 2 336 1 407 2 170 3 563 5 315 4 631 3 347 1 909 2 173 0
Avsättningar (tkr) 0 211 229 255 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 16 527 2 587 4 497 0 1 059
Kortfristiga skulder 18 386 14 867 15 932 10 816 16 840 17 372 28 304 32 599 30 414 26 194
Skulder och eget kapital 45 875 40 054 41 567 35 319 40 635 40 522 35 000 39 610 33 042 27 575
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 647 12 404 13 367 14 101 12 663 11 425 11 152 11 170 11 022 9 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 216 4 164 3 969 4 244 3 676 3 544 3 471 3 552 3 675 3 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 70 624 68 148 64 220 66 850 63 521 60 865 57 170 56 763 62 428 59 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 40 44 45 42 38 36 36 36 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 799 1 638 1 418 1 454 1 478 1 552 1 521 1 547 1 706 1 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 418 395 409 390 395 408 411 411 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 219 4 467 7 861 7 022 7 507 11 752 3 333 2 502 5 239 9 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,60% 5,01% -4,63% 5,39% 5,29% 7,72% -1,74% -9,27% 4,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,57% -0,79% 4,60% 3,05% 5,01% 12,48% -6,09% -12,15% 4,95% 13,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,77% -0,48% 3,06% 1,64% 3,28% 8,57% -3,89% -8,64% 2,67% 6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,11% 35,94% 43,96% 44,42% 44,02% 47,33% 37,23% 36,40% 37,13% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,09% 15,79% 11,08% 8,29% 1,34% -7,68% -29,69% -37,32% -27,70% -20,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,01% 22,89% 22,68% 22,55% 16,98% 13,34% 9,22% 5,08% 6,11% 1,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,11% 169,60% 143,38% 150,15% 104,95% 73,95% 42,58% 36,23% 44,08% 54,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...