Visa allt om Ur & Penn AB
Visa allt om Ur & Penn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 385 084 382 790 407 036 385 804 382 799 369 215 362 812 371 140 349 859 319 667
Övrig omsättning 15 865 13 708 14 600 13 326 11 624 10 946 13 893 24 596 22 603 24 561
Rörelseresultat (EBIT) 7 100 6 324 16 121 27 957 22 168 2 063 15 041 27 306 26 695 11 144
Resultat efter finansnetto 18 673 18 926 11 951 -140 653 18 257 -20 224 17 413 48 866 53 274 -20 175
Årets resultat 18 643 13 190 8 012 -167 778 13 988 57 927 10 799 34 914 53 036 -5 825
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 894 120 399 119 526 124 710 213 636 215 586 223 850 477 506 507 051 743 913
Omsättningstillgångar 125 214 138 231 112 237 124 492 358 695 342 010 374 311 120 386 156 030 152 942
Tillgångar 248 108 258 630 231 763 249 202 572 331 557 596 598 161 597 892 663 081 896 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 793 73 133 63 026 55 014 154 932 140 944 128 017 132 218 143 358 43 045
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 11 211 8 666 6 003 6 003 1 438 1 480 1 741 1 812 1 574 1 874
Långfristiga skulder 0 0 74 856 74 856 173 506 323 574 339 263 274 078 324 383 407 849
Kortfristiga skulder 165 104 176 831 87 878 113 329 242 455 91 598 129 140 189 784 193 766 444 087
Skulder och eget kapital 248 108 258 630 231 763 249 202 572 331 557 596 598 161 597 892 663 081 896 855
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 4 146 3 289 2 952 1 618 3 690 4 737 4 753 4 934 2 205 1 516
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 441 578 1 035 1 203 - -
Löner till övriga anställda 111 362 112 151 111 715 113 717 111 992 110 718 97 792 94 166 93 991 83 657
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 409 37 721 41 610 36 157 38 819 37 651 34 048 34 867 24 768 36 852
Utdelning till aktieägare 20 000 20 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0
Omsättning 400 949 396 498 421 636 399 130 394 423 380 161 376 705 395 736 372 462 344 228
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 411 402 405 390 360 368 362 306 295 248
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 937 952 1 005 989 1 063 1 003 1 002 1 213 1 186 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 396 388 391 432 419 386 455 431 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 984 7 642 18 124 30 766 25 795 6 469 22 103 34 870 34 344 17 948
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,60% -5,96% 5,50% 0,79% 3,68% 1,76% -2,24% 6,08% 9,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,71% 8,24% 6,97% 12,76% 5,45% 1,76% 5,92% 11,29% 15,47% 1,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,54% 5,56% 3,97% 8,24% 8,14% 2,65% 9,76% 18,18% 29,33% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,46% 63,84% 62,75% 64,57% 65,07% 66,08% 66,92% 64,68% 64,24% 61,16%
Rörelsekapital/omsättning -10,36% -10,08% 5,98% 2,89% 30,37% 67,82% 67,58% -18,70% -10,79% -91,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,94% 28,28% 27,19% 22,08% 27,07% 25,28% 21,40% 22,11% 21,62% 4,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,39% 34,72% 37,79% 49,66% 123,23% 306,74% 229,86% 28,34% 44,18% 18,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...