Visa allt om W Asset Holding AB
Visa allt om W Asset Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 648 737 8 880 110 733 214 039 0 0 0 0
Övrig omsättning 170 - 180 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -843 -887 -1 010 -2 603 -2 895 -2 679 -11 704 -755 -21 -24
Resultat efter finansnetto -2 773 -997 -919 -2 313 -2 619 -2 019 5 755 14 807 55 -39
Årets resultat -2 773 -997 -919 -2 313 -2 619 -2 019 5 755 14 807 55 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 190 17 311 18 658 19 288 19 056 10 870 7 964 3 494 891 700
Omsättningstillgångar 6 379 2 042 348 741 3 426 8 017 13 165 11 778 50 33
Tillgångar 15 569 19 353 19 006 20 030 22 482 18 887 21 129 15 272 941 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 443 11 216 12 212 13 132 15 444 18 064 20 683 14 928 212 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 983 8 033 6 627 6 659 6 730 659 357 329 716 447
Kortfristiga skulder 144 104 166 239 307 164 90 14 14 129
Skulder och eget kapital 15 569 19 353 19 006 20 030 22 482 18 887 21 129 15 272 941 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 519 395 1 610 70 500 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 147 0 0 153 216 324 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 342 117 229 716 705 983 22 162 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Omsättning 170 648 917 8 880 110 733 214 039 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 369 4 440 55 367 107 020 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 124 706 679 1 479 92 662 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -747 -768 -881 -2 328 -2 650 -2 494 -11 694 -755 -21 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -12,08% -91,70% -91,98% -48,27% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -2,77% -1,42% -10,47% -10,64% -10,41% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -82,72% -36,50% -23,63% -2,16% -0,92% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning - 299,07% 24,69% 5,65% 2,82% 3,67% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,23% 57,95% 64,25% 65,56% 68,69% 95,64% 97,89% 97,75% 22,53% 21,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 372,22% 1 874,04% 65,06% 49,79% -183,39% 3 932,32% 14 627,78% 84 128,57% 357,14% 25,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...