Visa allt om EcoRub AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 530 2 863 2 531 4 310 1 137 0 720 0 0 157
Övrig omsättning 1 947 672 66 81 39 1 759 0 886 1 031 1 237
Rörelseresultat (EBIT) -6 711 -7 004 -5 809 -1 476 -3 755 -10 928 -7 689 -1 939 -886 -1 321
Resultat efter finansnetto -7 070 -7 522 -6 370 -1 701 -3 998 -12 405 -7 752 -2 063 -1 425 -4 227
Årets resultat -7 067 -7 522 -6 370 -1 701 -3 478 -14 741 -7 752 -1 007 -1 425 -4 227
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 065 8 700 8 008 914 1 625 459 1 223 950 1 220 1 584
Omsättningstillgångar 3 926 4 987 5 112 5 161 1 440 5 114 16 298 5 597 3 357 2 939
Tillgångar 14 991 13 687 13 120 6 075 3 065 5 572 17 521 6 547 4 578 4 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 496 6 616 5 878 2 817 2 410 2 868 16 595 5 428 1 756 3 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 421 5 500 5 500 510 88 235 212 312 1 703 689
Kortfristiga skulder 1 831 1 572 1 739 2 749 567 2 469 714 807 1 118 653
Skulder och eget kapital 14 991 13 687 13 120 6 075 3 065 5 572 17 521 6 547 4 578 4 523
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 812 1 574 450 80 250 837 888 350 372 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 866 2 820 1 665 1 305 898 4 141 1 830 419 374 1 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 935 1 298 575 336 573 1 063 775 311 311 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 477 3 535 2 597 4 391 1 176 1 759 720 886 1 031 1 394
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 6 4 2 6 5 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 361 318 422 1 078 569 - 144 - - 52
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 810 652 646 444 848 847 661 613 527 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 591 -5 890 -5 138 -1 149 -3 653 -9 802 -7 470 -1 669 -572 -1 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,63% 13,12% -41,28% 279,07% - -100,00% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -44,77% -51,17% -44,28% -24,30% -122,38% - -43,88% - - -89,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -265,26% -244,64% -229,51% -34,25% -329,90% - -1 067,92% - - -2 585,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,59% 78,97% 44,65% 86,80% 97,98% - 46,53% - - 97,45%
Rörelsekapital/omsättning 82,81% 119,28% 133,27% 55,96% 76,78% - 2 164,44% - - 1 456,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,32% 48,34% 44,80% 46,37% 78,63% 51,47% 94,71% 82,91% 38,36% 70,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,50% 159,03% 188,33% 133,68% 253,97% 207,13% 2 268,35% 693,56% 300,27% 450,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!