Visa allt om Salong Gallerian AB
Visa allt om Salong Gallerian AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 321 1 766 1 166 1 457 1 375 1 909 1 962 1 967 1 981 1 969
Övrig omsättning 1 7 - - - 45 82 - - 11
Rörelseresultat (EBIT) 71 43 86 -28 -230 20 228 -23 -66 97
Resultat efter finansnetto 71 43 87 -12 -232 15 243 -115 -60 100
Årets resultat 36 29 87 -10 -135 15 171 -108 -3 32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 51 0 0 178 187 198 205 330 337
Omsättningstillgångar 664 586 372 288 292 612 683 468 466 490
Tillgångar 732 637 372 288 469 798 881 673 796 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 230 201 114 223 358 444 273 381 413
Obeskattade reserver 34 12 0 0 2 100 100 60 64 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 432 395 171 174 243 340 338 341 351 287
Skulder och eget kapital 732 637 372 288 469 798 881 673 796 827
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 276 252 189 264 261 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 170 887 434 711 443 695 687 742 736 739
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 382 213 120 227 263 337 311 359 390 393
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 100 0 100 0 0 30
Omsättning 2 322 1 773 1 166 1 457 1 375 1 954 2 044 1 967 1 981 1 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 580 589 583 486 458 477 491 492 495 492
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 370 280 315 331 327 300 346 349 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 53 86 -26 -226 24 250 6 -39 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,43% 51,46% -19,97% 5,96% -27,97% -2,70% -0,25% -0,71% 0,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,70% 6,91% 23,66% -3,82% -48,40% 2,88% 27,58% -2,53% -7,54% 12,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,06% 2,49% 7,55% -0,75% -16,51% 1,20% 12,39% -0,86% -3,03% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,47% 84,37% 83,62% 86,14% 86,04% 87,59% 88,38% 88,00% 88,44% 90,35%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 10,82% 17,24% 7,82% 3,56% 14,25% 17,58% 6,46% 5,81% 10,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,96% 37,58% 54,03% 39,58% 47,86% 54,10% 58,76% 46,98% 53,65% 60,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,09% 100,51% 108,19% 86,78% 70,37% 127,94% 153,55% 95,31% 90,88% 119,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...