Visa allt om Freevalve AB
Visa allt om Freevalve AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 422 5 612 1 158 475 - 0 224 762 1 986 1 425
Övrig omsättning 5 363 3 179 2 764 - - 406 656 1 906 2 555 1 940
Rörelseresultat (EBIT) 1 243 887 -4 742 -4 843 - -4 447 -3 803 -6 013 -1 707 -434
Resultat efter finansnetto 1 239 887 -4 745 -4 834 - -4 446 -3 306 -6 121 -1 635 -406
Årets resultat 1 239 887 -4 745 -4 834 - -4 446 -3 306 -6 121 -1 635 -406
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 143 11 013 7 307 3 343 - 3 108 4 546 5 042 8 153 6 264
Omsättningstillgångar 3 252 7 287 2 033 667 - 2 008 580 2 512 4 590 6 717
Tillgångar 22 396 18 300 9 340 4 010 - 5 116 5 126 7 554 12 743 12 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 007 11 768 7 221 2 962 - 4 448 2 893 6 202 11 618 12 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 102 3 875 0 0 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 287 2 657 2 120 1 048 - 668 2 232 1 354 1 125 368
Skulder och eget kapital 22 396 18 300 9 340 4 010 - 5 116 5 126 7 554 12 743 12 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 400 - 150 360 180 1 240 940
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 4 130 2 435 2 465 1 294 - 150 631 1 050 297 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 297 889 899 478 - 94 299 397 529 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 12 785 8 791 3 922 475 - 406 880 2 668 4 541 3 365
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 4 4 - 2 3 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 825 624 290 119 - - 75 152 497 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 373 840 136 - 222 439 347 534 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 926 2 954 -3 523 -3 934 - -2 712 -2 898 -2 541 -1 312 -140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,25% - 143,79% - - -100,00% -70,60% -61,63% 39,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,55% 4,85% -50,75% -120,55% - - -64,44% -81,00% -12,78% -3,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,75% 15,82% -409,33% -1 017,68% - - -1 474,55% -803,02% -81,97% -28,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,01% 94,94% 98,62% 64,21% - - -77,68% 53,15% 73,36% 79,30%
Rörelsekapital/omsättning -0,47% 82,50% -7,51% -80,21% - - -737,50% 151,97% 174,47% 445,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,08% 64,31% 77,31% 73,87% - 86,94% 56,44% 82,10% 91,17% 97,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,94% 274,26% 95,90% 63,65% - 300,60% 20,25% 181,46% 392,00% 1 825,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...