Visa allt om Curina Aktiebolag
Visa allt om Curina Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 313 3 232 3 948 3 978 4 674 4 127
Övrig omsättning - - - 40 2 049 224 341 1 6 6
Rörelseresultat (EBIT) -16 -14 -21 26 1 377 617 832 236 970 495
Resultat efter finansnetto -17 -14 -11 52 1 386 558 832 235 992 505
Årets resultat 163 47 193 151 863 303 471 143 537 282
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 24 24 24 164 1 107 1 130 119 132
Omsättningstillgångar 1 826 2 090 2 279 2 542 2 874 2 026 1 079 955 2 285 1 890
Tillgångar 1 850 2 114 2 303 2 566 2 898 2 190 2 186 2 085 2 404 2 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 225 1 218 1 327 1 293 1 369 846 943 872 1 130 1 143
Obeskattade reserver 548 776 852 1 117 1 263 1 054 922 741 709 475
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 120 124 156 266 290 322 472 566 404
Skulder och eget kapital 1 850 2 114 2 303 2 566 2 898 2 190 2 186 2 085 2 404 2 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 380 385 386 407 1 537
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 847 923 1 131 1 155 1 183 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 238 384 483 662 640 726
Utdelning till aktieägare 177 156 156 160 227 340 400 400 400 550
Omsättning 0 0 0 40 3 362 3 456 4 289 3 979 4 680 4 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 2 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 313 1 616 790 796 935 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 114 880 408 465 460 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 -14 -21 26 1 407 661 879 285 1 000 589
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -59,38% -18,14% -0,75% -14,89% 13,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 47,83% 28,22% 38,06% 11,32% 41,26% 24,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 105,56% 19,12% 21,07% 5,93% 21,22% 12,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 97,59% 97,97% 97,46% 97,77% 97,77%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 198,63% 53,71% 19,17% 12,14% 36,78% 36,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,32% 86,25% 86,48% 84,34% 79,36% 74,10% 74,22% 68,02% 68,24% 73,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 371,43% 1 741,67% 1 837,90% 1 629,49% 1 080,45% 698,62% 335,09% 202,33% 403,71% 467,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...