Visa allt om Metrolit Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 505 351 648 247 506 425 500 384 481 954 500 421 501 006 429 588 327 706 327 689
Övrig omsättning 8 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 15 756 31 123 28 742 11 594 7 253 6 675 19 498 6 183 11 748 7 991
Resultat efter finansnetto 15 860 31 607 28 719 11 468 6 842 6 064 19 467 5 650 11 060 8 008
Årets resultat 14 453 16 013 15 638 2 168 1 316 2 377 9 141 7 442 7 226 4 221
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 081 20 662 26 688 33 266 39 138 45 728 52 318 58 456 64 955 114
Omsättningstillgångar 183 099 190 200 120 459 152 286 105 645 124 850 149 861 84 000 101 393 86 305
Tillgångar 198 180 210 862 147 147 185 552 144 783 170 578 202 179 142 456 166 348 86 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 392 46 939 30 926 29 589 33 658 36 195 39 831 32 878 25 436 18 209
Obeskattade reserver 41 092 42 682 34 862 28 441 23 692 20 363 19 394 15 485 19 229 18 302
Avsättningar (tkr) 4 509 5 863 6 077 4 177 2 000 2 000 2 000 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 7 037 13 285 0 0 27 000 0
Kortfristiga skulder 91 187 115 378 75 283 123 345 78 396 98 735 140 954 94 093 94 683 49 908
Skulder och eget kapital 198 180 210 862 147 147 185 552 144 783 170 578 202 179 142 456 166 348 86 419
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 110 140 250 400 250 668 668 806 902 1 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 39 946 43 841 42 087 41 008 35 360 37 249 39 167 38 493 33 389 32 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 432 20 460 19 263 17 102 14 455 16 199 15 429 11 956 13 075 12 700
Utdelning till aktieägare 0 0 0 7 700 3 713 2 960 5 200 0 0 0
Omsättning 513 432 648 247 506 425 500 384 481 954 500 421 501 006 429 588 327 706 327 689
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 87 84 87 71 85 91 82 79 70
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 219 7 451 6 029 5 752 6 788 5 887 5 506 5 239 4 148 4 681
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 864 774 736 759 727 663 628 671 624 677
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 937 37 844 35 463 18 310 13 843 13 265 26 058 12 682 11 857 8 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,04% 28,00% 1,21% 3,82% -3,69% -0,12% 16,62% 31,09% 0,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,01% 14,99% 19,53% 6,25% 5,04% 3,95% 9,67% 4,41% 7,30% 9,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,14% 4,88% 5,68% 2,32% 1,51% 1,35% 3,90% 1,46% 3,71% 2,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,84% 19,33% 22,34% 21,24% 16,58% 15,79% 18,82% 18,02% 22,14% 19,94%
Rörelsekapital/omsättning 18,19% 11,54% 8,92% 5,78% 5,65% 5,22% 1,78% -2,35% 2,05% 11,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,15% 38,05% 39,50% 27,90% 36,01% 30,53% 27,18% 31,56% 23,81% 36,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,80% 164,85% 160,01% 123,46% 134,76% 126,45% 101,01% 89,27% 107,09% 172,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!