Visa allt om PM Nordic AB
Visa allt om PM Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 119 887 78 432 53 523 52 263 40 356 58 331 33 034 61 148 74 889 49 837
Övrig omsättning 506 31 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 715 3 705 3 584 1 520 2 053 2 354 1 488 1 012 3 843 1 790
Resultat efter finansnetto 6 669 3 650 3 473 1 504 2 076 2 336 1 492 1 181 4 040 1 974
Årets resultat 3 620 2 030 1 924 780 1 335 1 668 1 259 1 031 2 738 1 213
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 642 1 949 251 458 509 660 745 1 013 1 165 3 374
Omsättningstillgångar 28 102 16 448 23 496 20 400 16 964 16 634 10 202 12 348 29 988 22 027
Tillgångar 31 744 18 396 23 747 20 858 17 473 17 294 10 947 13 361 31 153 25 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 383 6 763 4 733 2 809 10 029 8 694 7 026 5 988 15 957 13 219
Obeskattade reserver 4 634 2 707 1 700 900 500 245 190 431 699 482
Avsättningar (tkr) 216 348 414 413 332 366 302 473 340 260
Långfristiga skulder 0 0 22 2 583 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 511 8 578 16 878 14 153 6 612 7 989 3 429 6 469 14 157 11 440
Skulder och eget kapital 31 744 18 396 23 747 20 858 17 473 17 294 10 947 13 361 31 153 25 401
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 1 280 1 560 940 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 300 200 200
Löner till övriga anställda 4 313 3 841 3 270 4 150 3 803 3 729 1 892 2 113 2 212 1 616
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 610 1 324 1 207 1 474 1 256 1 221 1 090 1 207 1 061 834
Utdelning till aktieägare 2 000 1 000 0 0 8 000 0 0 0 11 000 0
Omsättning 120 393 78 463 53 524 52 263 40 356 58 331 33 034 61 148 74 889 49 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 10 8 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 989 7 843 5 352 5 226 4 036 7 291 4 129 7 644 9 361 7 120
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 533 461 585 524 645 553 628 542 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 168 4 155 3 617 1 643 2 186 2 629 1 838 1 496 4 264 2 710
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,85% 46,54% 2,41% 29,50% -30,82% 76,58% -45,98% -18,35% 50,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,19% 20,22% 15,25% 7,57% 11,94% 13,61% 14,02% 8,91% 13,00% 7,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,61% 4,74% 6,77% 3,02% 5,17% 4,04% 4,65% 1,95% 5,41% 3,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,57% 16,99% 22,26% 20,39% 26,23% 17,84% 26,64% 14,40% 13,99% 16,10%
Rörelsekapital/omsättning 8,83% 10,03% 12,36% 11,95% 25,65% 14,82% 20,50% 9,61% 21,14% 21,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,94% 48,24% 25,51% 16,65% 59,51% 51,32% 65,46% 47,14% 52,84% 53,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,12% 110,74% 64,26% 79,76% 227,48% 137,53% 210,53% 95,73% 156,60% 107,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...