Visa allt om Höglandets Maskin Fastighets AB
Visa allt om Höglandets Maskin Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 569 550 1 088 10 947 18 142 95 033 140 788 143 037 172 807 131 135
Övrig omsättning - - - 58 108 776 1 321 1 457 1 415 1 581
Rörelseresultat (EBIT) -369 -13 208 501 1 115 1 515 2 877 707 1 420 2 063
Resultat efter finansnetto -381 1 171 426 952 1 346 2 709 511 620 1 411
Årets resultat 22 1 86 332 695 982 3 694 353 426 1 043
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 497 1 217 1 454 2 115 3 368 5 899 10 237 11 146 10 086 7 243
Omsättningstillgångar 447 542 1 535 2 486 12 353 10 070 39 221 37 737 46 659 45 864
Tillgångar 2 944 1 759 2 989 4 602 15 721 15 969 49 458 48 883 56 745 53 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 722 901 2 015 1 683 6 988 12 006 11 311 10 958 12 032
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 405 2 405 2 405
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 910 820 0 0 1 389 990 7 848 7 875 8 128 2 575
Kortfristiga skulder 290 217 2 089 2 587 12 649 7 991 29 604 27 292 35 255 36 095
Skulder och eget kapital 2 944 1 759 2 989 4 602 15 721 15 969 49 458 48 883 56 745 53 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 632 861 768 736 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 3 825 6 862 6 987 4 721 3 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 1 672 2 906 2 969 2 219 1 793
Utdelning till aktieägare 0 0 180 1 200 0 6 000 6 000 3 000 0 1 500
Omsättning 569 550 1 088 11 005 18 250 95 809 142 109 144 494 174 222 132 716
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 11 22 24 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 8 639 6 399 5 960 10 800 10 087
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 568 497 464 510 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -216 225 590 1 191 2 829 4 379 5 830 3 206 2 999 3 308
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,45% -49,45% -90,06% -39,66% -80,91% -32,50% -1,57% -17,23% 31,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,72% 1,53% 7,66% 12,80% 8,35% 12,09% 6,82% 2,65% 3,55% 4,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -60,63% 4,91% 21,05% 5,38% 7,24% 2,03% 2,39% 0,91% 1,17% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,66% 87,82% 71,51% 11,75% 19,61% 14,18% 14,15% 11,95% 7,67% 8,50%
Rörelsekapital/omsättning 27,59% 59,09% -50,92% -0,92% -1,63% 2,19% 6,83% 7,30% 6,60% 7,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,27% 41,05% 30,14% 43,79% 10,71% 43,76% 24,28% 26,76% 22,36% 25,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,14% 246,54% 73,48% 96,10% 30,44% 114,33% 39,13% 48,99% 25,78% 35,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...