Visa allt om Fondberg & Co AB
Visa allt om Fondberg & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 140 550 139 305 191 163 159 799 204 299 291 392 347 133 397 099 368 868 408 786
Övrig omsättning 8 144 8 730 10 967 12 239 11 265 12 736 17 596 12 483 10 539 8 904
Rörelseresultat (EBIT) 3 043 2 301 3 522 5 691 -4 800 732 12 245 -7 116 -12 378 14 366
Resultat efter finansnetto 1 226 16 607 1 351 7 283 14 110 -3 651 7 974 -8 705 -10 924 15 389
Årets resultat 1 226 16 607 1 131 6 757 14 110 -3 651 5 949 -1 686 116 9 243
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 515 20 484 21 216 21 735 42 387 42 102 40 741 1 243 732
Omsättningstillgångar 120 607 133 896 84 934 84 252 96 358 104 034 128 610 186 483 244 066 231 994
Tillgångar 121 039 134 411 105 418 105 468 118 093 146 421 170 712 227 224 245 309 232 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 514 35 288 38 681 40 330 45 047 30 937 34 588 34 313 35 999 49 269
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 032 19 701
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 000 8 000 14 000 0 0
Kortfristiga skulder 89 525 99 123 66 737 65 138 73 046 113 484 128 124 178 911 202 278 163 756
Skulder och eget kapital 121 039 134 411 105 418 105 468 118 093 146 421 170 712 227 224 245 309 232 726
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 1 430 1 670 1 250 1 390 1 223 1 200 3 000 2 940
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 522 6 159 8 749 6 659 8 851 10 652 10 149 14 307 16 071 14 680
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 860 2 855 3 767 3 012 4 155 4 288 5 256 7 170 17 273 8 534
Utdelning till aktieägare 0 5 000 20 000 2 000 10 000 0 0 0 0 4 616
Omsättning 148 694 148 035 202 130 172 038 215 564 304 128 364 729 409 582 379 407 417 690
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 16 17 18 21 22 30 35 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 784 9 950 11 948 9 400 11 350 13 876 15 779 13 237 10 539 12 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 666 915 769 936 961 717 839 1 098 1 081
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 126 2 620 4 271 6 321 -4 088 1 470 12 720 -6 700 -11 989 14 618
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,89% -27,13% 19,63% -21,78% -29,89% -16,06% -12,58% 7,65% -9,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,29% 14,15% 5,00% 9,93% 15,24% 1,14% 8,36% -1,47% -3,00% 7,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,84% 13,65% 2,76% 6,55% 8,81% 0,57% 4,11% -0,84% -1,99% 4,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,90% 15,57% 18,73% 20,54% 15,76% 15,14% 14,27% 15,95% 36,96% 36,24%
Rörelsekapital/omsättning 22,11% 24,96% 9,52% 11,96% 11,41% -3,24% 0,14% 1,91% 11,33% 16,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,04% 26,25% 36,69% 38,24% 38,15% 21,13% 20,26% 15,10% 16,74% 27,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,58% 116,75% 92,27% 90,41% 96,01% 51,32% 51,35% 71,33% 87,11% 105,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...