Visa allt om Husbilen Sweden AB
Visa allt om Husbilen Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 101 392 509 690 463 196 271 605 1 814
Övrig omsättning - 100 90 120 371 592 400 375 338 263
Rörelseresultat (EBIT) -22 -466 -269 -94 256 184 252 290 137 -392
Resultat efter finansnetto -44 1 478 -264 -54 212 73 194 233 21 -615
Årets resultat -44 1 478 -264 -28 165 73 194 233 21 -615
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 934 941 1 180 1 160 1 119 1 149 1 236 1 017 1 083 1 091
Omsättningstillgångar 446 2 202 102 402 555 384 233 247 95 183
Tillgångar 1 380 3 143 1 281 1 562 1 675 1 534 1 468 1 265 1 177 1 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 1 697 219 483 511 346 273 80 -154 -175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 808 847 887 925 965 1 004 1 044 1 083 1 122 1 161
Kortfristiga skulder 509 599 176 155 172 183 151 102 209 287
Skulder och eget kapital 1 380 3 143 1 281 1 562 1 675 1 534 1 468 1 265 1 177 1 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 0 192 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 345 475 453 506 507 257 155 279 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 193 158 166 186 193 84 52 164 269
Utdelning till aktieägare 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 201 482 629 1 061 1 055 596 646 943 2 077
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 51 196 255 345 232 98 136 303 605
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 269 317 310 347 350 116 104 318 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 -407 -212 -37 323 251 313 361 208 -273
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,30% -74,23% -22,99% -26,23% 49,03% 136,22% -27,68% -55,21% -66,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,45% 48,08% -17,56% 0,26% 17,55% 10,76% 18,12% 24,03% 10,37% -36,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -66,67% 1 496,04% -57,40% 0,79% 42,61% 35,64% 135,71% 112,18% 20,17% -25,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,35% 37,93%
Rörelsekapital/omsättning -210,00% 1 587,13% -18,88% 48,53% 55,51% 43,41% 41,84% 53,51% -18,84% -5,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,57% 53,99% 17,10% 30,92% 31,70% 22,56% 18,60% 6,32% -13,08% -13,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,68% 365,11% 49,43% 249,68% 313,95% 201,64% 144,37% 227,45% 38,28% 55,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...