Visa allt om SAMTEK AB
Visa allt om SAMTEK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 61 259 52 623 50 013 46 029 64 270 67 156 66 793 55 392 52 918 46 126
Övrig omsättning 185 102 552 190 281 114 699 121 979 461
Rörelseresultat (EBIT) -685 1 548 3 093 -1 723 -1 346 1 139 2 189 1 936 1 202 638
Resultat efter finansnetto -1 308 1 049 2 130 -2 707 -1 914 428 1 121 1 132 378 -68
Årets resultat 1 87 81 3 5 1 3 3 0 80
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 508 17 926 21 138 27 896 29 905 34 003 28 559 15 564 14 066 17 640
Omsättningstillgångar 8 769 6 578 8 753 6 286 9 685 11 709 17 654 13 959 10 991 10 732
Tillgångar 28 277 24 505 29 891 34 182 39 589 45 712 46 213 29 523 25 059 28 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 933 1 932 1 845 1 764 1 761 1 756 1 955 2 193 2 190 2 190
Obeskattade reserver 1 792 3 192 2 392 392 3 102 5 037 4 650 3 550 2 428 2 053
Avsättningar (tkr) 1 254 0 0 0 734 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 378 5 259 9 747 17 129 16 240 19 292 21 044 8 232 8 138 15 001
Kortfristiga skulder 12 921 14 122 15 907 14 898 17 752 19 628 18 565 15 548 12 301 9 128
Skulder och eget kapital 28 277 24 505 29 891 34 182 39 589 45 712 46 213 29 523 25 059 28 372
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 1 389 1 227 1 413 1 911 1 374 1 399 1 221 840 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 948 17 189 16 038 14 626 20 585 20 960 17 759 12 843 12 804 12 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 894 6 357 5 774 6 161 8 578 8 438 7 418 5 803 5 769 5 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 243 0 0
Omsättning 61 444 52 725 50 565 46 219 64 551 67 270 67 492 55 513 53 897 46 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 49 49 50 61 66 58 43 42 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 075 1 074 1 021 921 1 054 1 018 1 152 1 288 1 260 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 513 470 463 509 469 462 467 471 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 169 8 108 9 668 4 713 6 111 8 742 7 500 5 914 5 060 4 836
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,41% 5,22% 8,66% -28,38% -4,30% 0,54% 20,58% 4,68% 14,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,42% 6,34% 10,36% -5,03% -3,39% 2,53% 4,76% 6,58% 4,83% 2,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,12% 2,95% 6,19% -3,74% -2,09% 1,72% 3,29% 3,51% 2,29% 1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,28% 91,93% 92,95% 91,62% 86,34% 86,26% 77,39% 73,05% 75,82% 72,92%
Rörelsekapital/omsättning -6,78% -14,34% -14,30% -18,71% -12,55% -11,79% -1,36% -2,87% -2,48% 3,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,78% 18,04% 12,07% 6,01% 10,22% 11,96% 11,48% 16,09% 15,72% 12,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,92% 43,86% 54,01% 40,07% 52,72% 58,30% 93,68% 88,53% 89,35% 117,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...