Visa allt om Specialbeslag i Göteborg AB
Visa allt om Specialbeslag i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 923 14 944 12 321 10 032 8 764 7 428 6 831 7 078 7 004 7 295
Övrig omsättning - - - - - - 19 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 2 618 3 821 2 821 1 674 1 913 1 510 735 242 325 285
Resultat efter finansnetto 2 618 3 825 2 834 1 691 1 931 1 520 738 248 361 293
Årets resultat 1 569 2 310 1 714 1 034 1 168 877 541 62 221 203
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 46 24 0 0 0 0 242 106 27
Omsättningstillgångar 10 825 10 681 6 961 5 172 4 491 3 555 2 960 3 088 2 907 3 176
Tillgångar 11 146 10 727 6 985 5 172 4 491 3 555 2 960 3 329 3 013 3 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 332 5 223 3 093 1 969 1 622 1 564 1 317 1 336 1 474 1 552
Obeskattade reserver 3 837 3 240 2 390 1 766 1 410 1 036 718 631 567 524
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 977 2 263 1 502 1 437 1 460 956 925 1 122 972 1 126
Skulder och eget kapital 11 146 10 727 6 985 5 172 4 491 3 555 2 960 3 329 3 013 3 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 695 650 770 855
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 032 2 198 1 898 1 563 1 359 1 066 1 109 1 151 1 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 785 663 529 438 407 558 562 610 645
Utdelning till aktieägare 1 600 1 460 0 590 0 1 000 630 200 200 300
Omsättning 15 923 14 944 12 321 10 032 8 764 7 428 6 850 7 078 7 004 7 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 8 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 592 1 494 1 540 1 672 1 461 1 486 1 366 1 416 1 401 1 459
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 369 341 396 338 335 417 517 502 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 687 3 834 2 827 1 674 1 913 1 532 737 250 342 306
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,55% 21,29% 22,82% 14,47% 17,99% 8,74% -3,49% 1,06% -3,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,49% 35,67% 40,62% 32,75% 43,00% 42,76% 24,93% 7,48% 12,05% 9,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,44% 25,60% 23,03% 16,89% 22,03% 20,46% 10,80% 3,52% 5,18% 4,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,65% 64,97% 61,20% 56,71% 59,23% 58,09% 54,88% 54,45% 55,51% 53,61%
Rörelsekapital/omsättning 55,57% 56,33% 44,31% 37,23% 34,58% 34,99% 29,79% 27,78% 27,63% 28,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,69% 72,25% 70,97% 64,70% 59,26% 65,47% 62,37% 54,10% 62,47% 60,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 322,10% 313,04% 278,89% 204,52% 175,27% 208,58% 161,62% 138,86% 156,69% 152,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...