Visa allt om Brunells Gård AB
Visa allt om Brunells Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 983 5 830 6 013 6 558 6 117 5 632 5 814 5 282 4 588 4 052
Övrig omsättning 455 694 427 482 522 509 741 973 671 418
Rörelseresultat (EBIT) -41 56 144 154 316 517 545 860 -245 229
Resultat efter finansnetto -183 -22 70 135 199 337 408 726 -522 0
Årets resultat 48 93 63 86 57 385 58 726 -522 17
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 161 3 242 2 679 2 700 2 549 2 754 2 441 2 613 2 000 2 270
Omsättningstillgångar 2 092 1 721 2 068 2 186 2 336 2 528 1 883 1 606 1 507 1 921
Tillgångar 5 253 4 963 4 746 4 887 4 885 5 282 4 324 4 219 3 507 4 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 262 1 214 1 121 1 059 972 915 530 472 -254 268
Obeskattade reserver 67 312 479 475 427 287 350 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 374 2 245 1 725 2 182 2 129 2 377 2 293 2 674 3 239 3 490
Kortfristiga skulder 1 550 1 192 1 421 1 172 1 356 1 703 1 150 1 073 521 434
Skulder och eget kapital 5 253 4 963 4 746 4 887 4 885 5 282 4 324 4 219 3 507 4 192
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 146 103 135 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 875 853 905 849 804 605 524 317 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 339 326 354 342 253 214 203 184 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 438 6 524 6 440 7 040 6 639 6 141 6 555 6 255 5 259 4 470
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 496 1 458 1 503 1 640 1 529 1 408 1 454 1 321 1 529 1 351
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 384 305 308 316 300 264 246 230 262 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 185 274 283 461 517 971 1 277 168 651
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,62% -3,04% -8,31% 7,21% 8,61% -3,13% 10,07% 15,13% 13,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,38% 3,08% 4,91% 6,59% 8,37% 11,11% 13,83% 22,71% -6,30% 5,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,33% 2,62% 3,87% 4,91% 6,69% 10,42% 10,29% 18,14% -4,82% 5,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,93% 43,86% 47,61% 48,41% 45,64% 53,68% 51,69% 53,73% 40,78% 55,01%
Rörelsekapital/omsättning 9,06% 9,07% 10,76% 15,46% 16,02% 14,65% 12,61% 10,09% 21,49% 36,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,02% 29,36% 31,49% 29,25% 26,34% 21,33% 18,22% 11,19% -7,24% 6,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,77% 56,88% 58,41% 80,29% 66,96% 69,64% 65,30% 54,33% 108,64% 232,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...