Visa allt om MOK Åkeri Aktiebolag
Visa allt om MOK Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 13 23 5 47 13 161 1 079 1 360 939
Övrig omsättning 42 - - 55 125 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -76 -87 -44 21 -161 -261 564 612 427
Resultat efter finansnetto 65 118 -10 -89 -153 -189 -9 642 611 416
Årets resultat 65 118 -10 -89 -158 -48 7 472 443 236
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 103 126 143 71 348 1 000 1 118 1 226 857
Omsättningstillgångar 948 775 1 024 1 018 1 177 1 069 731 991 805 714
Tillgångar 948 878 1 150 1 161 1 249 1 418 1 731 2 110 2 031 1 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 931 866 748 759 847 1 135 1 447 1 570 1 197 843
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 141 161 176 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 387 385 385 250 0 0 73 108
Kortfristiga skulder 17 11 15 17 16 32 143 379 584 436
Skulder och eget kapital 948 878 1 150 1 161 1 249 1 418 1 731 2 110 2 031 1 571
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 61 20 153 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 3 2 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 12 16 13 15 16 34 14 45 32
Utdelning till aktieägare 811 0 0 0 0 130 263 130 100 89
Omsättning 54 13 23 60 172 13 161 1 079 1 360 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 13 23 5 47 13 161 1 079 1 360 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 6 9 19 13 15 17 101 51 199 140
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 -53 -70 -15 48 -134 -129 694 737 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,69% -43,48% 360,00% -89,36% 261,54% -91,93% -85,08% -20,66% 44,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,86% 13,44% -0,87% -3,62% 2,00% -11,35% -0,35% 30,85% 30,63% 27,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 541,67% 907,69% -43,48% -840,00% 53,19% -1 238,46% -3,73% 60,33% 45,74% 45,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7 758,33% 5 876,92% 4 386,96% 20 020,00% 2 470,21% 7 976,92% 365,22% 56,72% 16,25% 29,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,21% 98,63% 65,04% 65,37% 67,81% 80,04% 89,60% 79,90% 65,18% 62,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 576,47% 7 045,45% 6 826,67% 5 988,24% 7 356,25% 3 340,62% 511,19% 261,48% 137,84% 163,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...