Visa allt om Stall Kuskahus AB
Visa allt om Stall Kuskahus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 177 9 539 9 527 9 863 10 950 12 455 14 615 15 792 19 065 21 274
Övrig omsättning 149 30 41 75 40 46 81 33 27 9
Rörelseresultat (EBIT) 166 83 264 396 47 150 11 431 203 64
Resultat efter finansnetto 155 73 259 397 14 140 4 421 190 48
Årets resultat 118 44 138 213 10 104 3 310 147 48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 112 112 88 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 628 1 809 1 554 1 812 1 360 1 064 1 171 1 371 1 105 911
Tillgångar 1 935 1 921 1 666 1 900 1 360 1 064 1 171 1 371 1 105 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 215 1 097 1 054 902 689 679 576 573 263 116
Obeskattade reserver 185 185 168 103 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 536 613 445 895 671 385 595 799 842 795
Skulder och eget kapital 1 935 1 921 1 666 1 900 1 360 1 064 1 171 1 371 1 105 911
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 180 180 180 85 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 392 388 668 261 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 128 116 178 68 57 52 61 27 18
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 326 9 569 9 568 9 938 10 990 12 501 14 696 15 825 19 092 21 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 794 3 180 4 764 4 932 5 475 12 455 14 615 15 792 19 065 21 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 196 173 252 423 165 237 232 241 112 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 220 123 295 418 47 150 11 431 203 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,17% 0,13% -3,41% -9,93% -12,08% -14,78% -7,45% -17,17% -10,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,58% 4,32% 15,85% 21,00% 3,53% 14,29% 0,94% 31,95% 18,46% 7,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,49% 0,87% 2,77% 4,05% 0,44% 1,22% 0,08% 2,77% 1,07% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,75% 24,13% 24,41% 26,62% 6,60% 7,35% 4,60% 7,00% 1,73% 0,71%
Rörelsekapital/omsättning 9,77% 12,54% 11,64% 9,30% 6,29% 5,45% 3,94% 3,62% 1,38% 0,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,25% 64,62% 71,13% 51,70% 50,66% 63,82% 49,19% 41,79% 23,80% 12,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,39% 221,04% 313,03% 151,17% 126,53% 211,17% 168,40% 119,52% 131,24% 114,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...