Visa allt om We Trade International AB
Visa allt om We Trade International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 422 7 234 8 253 7 101 7 205 4 337 4 904 3 672 3 947 2 402
Övrig omsättning - - - 5 - 20 - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 530 525 272 144 426 178 48 54 93 33
Resultat efter finansnetto 1 514 506 252 105 382 109 3 14 24 15
Årets resultat 1 169 320 74 16 203 54 2 0 0 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 473 707 687 409 24 98 285 435 568 423
Omsättningstillgångar 6 823 6 345 7 305 7 088 6 947 6 061 5 947 6 089 7 123 3 486
Tillgångar 7 295 7 052 7 993 7 497 6 970 6 159 6 232 6 523 7 692 3 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 939 770 451 377 361 158 104 102 102 102
Obeskattade reserver 427 427 340 194 120 30 0 9 12 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 867 4 619 4 194 3 262 3 185 3 000 3 000 3 000 3 000 2 641
Kortfristiga skulder 1 061 1 236 3 008 3 665 3 304 2 971 3 128 3 412 4 578 1 167
Skulder och eget kapital 7 295 7 052 7 993 7 497 6 970 6 159 6 232 6 523 7 692 3 910
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 580 0 275 175 270 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 708 694 677 858 0 308 76 65 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 333 331 315 405 199 187 149 166 197 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Omsättning 10 422 7 234 8 253 7 106 7 205 4 357 4 904 3 672 3 955 2 402
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 422 7 234 8 253 3 551 7 205 4 337 4 904 3 672 3 947 2 402
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 048 1 051 1 011 672 778 544 551 456 489 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 827 849 384 243 500 345 217 220 247 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,07% -12,35% 16,22% -1,44% 66,13% -11,56% 33,55% -6,97% 64,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,97% 7,44% 3,42% 1,93% 6,23% 2,91% 0,77% 0,83% 1,48% 0,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,68% 7,26% 3,31% 2,04% 6,02% 4,13% 0,98% 1,47% 2,89% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,45% 51,45% 37,38% 40,71% 36,81% 32,93% 29,73% 33,17% 44,97% 51,04%
Rörelsekapital/omsättning 55,29% 70,62% 52,07% 48,20% 50,56% 71,25% 57,48% 72,90% 64,48% 96,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,15% 15,64% 8,96% 7,05% 6,45% 2,92% 1,67% 1,67% 1,44% 2,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,06% 79,77% 60,37% 70,42% 76,54% 73,81% 60,42% 43,32% 22,43% 153,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...