Visa allt om AV-Poolen Andréason och Rising Aktiebolag
Visa allt om AV-Poolen Andréason och Rising Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 161 2 066 3 147 1 766 2 167 2 361 2 624 2 273 3 977 2 718
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 691 157 421 34 -45 24 173 -71 89 333
Resultat efter finansnetto 691 150 432 54 -26 44 193 -51 111 363
Årets resultat 410 89 256 49 27 30 193 -94 68 191
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 272 176 268 187 238 85 202 337 491 598
Omsättningstillgångar 1 312 1 086 898 597 662 984 970 1 008 902 794
Tillgångar 1 584 1 262 1 165 784 901 1 069 1 172 1 345 1 394 1 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 687 437 564 408 509 628 758 665 899 1 031
Obeskattade reserver 346 181 148 44 53 116 108 108 108 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 551 643 454 332 339 325 306 572 387 268
Skulder och eget kapital 1 584 1 262 1 165 784 901 1 069 1 172 1 345 1 394 1 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 556 552 579 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 546 552 556 693 736 108 180 310 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 184 185 187 441 472 460 482 538 373
Utdelning till aktieägare 163 160 215 100 150 147 160 100 140 200
Omsättning 3 161 2 066 3 147 1 766 2 167 2 361 2 624 2 273 3 977 2 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 581 1 033 1 574 589 722 787 875 758 1 326 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 390 386 259 392 420 394 421 498 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 804 234 484 86 35 141 309 108 329 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,00% -34,35% 78,20% -18,50% -8,22% -10,02% 15,44% -42,85% 46,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,62% 11,97% 37,08% 6,89% -2,77% 4,21% 16,47% -3,79% 7,96% 26,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,86% 7,31% 13,73% 3,06% -1,15% 1,91% 7,36% -2,24% 2,79% 13,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,07% 21,44% 14,11% 15,01% 14,91% 27,91% 25,30% 19,18% 12,95% 19,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,41% 45,81% 58,32% 56,42% 60,83% 66,74% 71,47% 55,36% 70,07% 78,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,11% 168,90% 197,80% 179,82% 195,28% 302,77% 316,99% 176,22% 233,07% 296,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...