Visa allt om Termino C 873 AB
Visa allt om Termino C 873 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 356 197 2 302 2 119 2 441 2 196 2 012 1 801 1 843 3 349
Övrig omsättning 4 - - - 236 - - 200 123 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 3 -419 -233 511 -102 83 110 7 188
Resultat efter finansnetto 2 2 -451 -286 443 -122 53 64 33 122
Årets resultat 12 1 34 5 35 0 1 52 33 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 654 2 090 851 1 242 1 633 855 1 770
Omsättningstillgångar 334 387 1 233 486 840 802 632 575 724 642
Tillgångar 334 387 1 233 2 140 2 930 1 653 1 874 2 208 1 579 2 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 282 281 247 341 306 307 306 254 251
Obeskattade reserver 0 15 15 512 809 415 539 487 475 475
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 885 1 171 364 517 975 457 788
Kortfristiga skulder 40 91 937 496 609 567 513 441 394 898
Skulder och eget kapital 334 387 1 233 2 140 2 930 1 653 1 874 2 208 1 579 2 411
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 464 305 240 216 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 189 - - - 0
Löner till övriga anställda - 96 636 347 332 35 36 6 39 259
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 32 449 349 288 264 266 204 210 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 0 30
Omsättning 360 197 2 302 2 119 2 677 2 196 2 012 2 001 1 966 3 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 197 2 302 2 119 2 441 2 196 2 012 1 801 1 843 1 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 142 1 051 665 578 816 603 476 480 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 3 -416 203 926 289 474 405 241 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,71% -91,44% 8,64% -13,19% 11,16% 9,15% 11,72% -2,28% -44,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,60% 0,78% -33,90% -10,84% 17,44% -6,17% 4,43% 4,98% 5,19% 7,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,56% 1,52% -18,16% -10,95% 20,93% -4,64% 4,13% 6,11% 4,45% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88%
Rörelsekapital/omsättning 82,58% 150,25% 12,86% -0,47% 9,46% 10,70% 5,91% 7,44% 17,91% -7,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,72% 75,89% 23,74% 29,17% 31,99% 37,01% 37,58% 29,74% 37,75% 24,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 835,00% 425,27% 131,59% 97,98% 137,93% 141,45% 123,20% 130,39% 183,76% 71,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...