Visa allt om Aktiebolaget KronIngen
Visa allt om Aktiebolaget KronIngen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 571 344 469 637 525 1 238 582 628 495 651
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 -186 9 -24 -164 364 -3 3 0 32
Resultat efter finansnetto 38 -185 11 -24 -163 364 -2 1 -1 32
Årets resultat 38 -185 -1 -24 -58 199 -2 0 20 24
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 32 36 39 65 93 104
Omsättningstillgångar 294 274 468 511 612 973 360 350 276 340
Tillgångar 294 274 469 511 644 1 008 399 415 369 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 123 308 309 334 392 194 195 195 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 105 10 10 10 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 132 150 161 202 310 512 195 209 164 229
Skulder och eget kapital 294 274 469 511 644 1 008 399 415 369 444
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 225 0 - - 318 300 275 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 275 275 0 400 339 410 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 115 119 100 139 118 149 128 134 125 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 571 344 469 637 525 1 238 582 628 495 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 571 344 469 637 525 1 238 582 628 495 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 397 327 543 512 593 447 434 403 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 -186 9 -24 -160 367 24 30 27 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 65,99% -26,65% -26,37% 21,33% -57,59% 112,71% -7,32% 26,87% -23,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,93% -67,52% 2,35% -4,70% -25,31% 36,11% -0,75% 0,72% 0,27% 7,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,65% -53,78% 2,35% -3,77% -31,05% 29,40% -0,52% 0,48% 0,20% 5,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,82% 99,71% 100,00% 100,00% 98,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,37% 36,05% 65,46% 48,51% 57,52% 37,24% 28,35% 22,45% 22,63% 17,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,10% 44,89% 65,67% 60,47% 51,86% 46,57% 50,47% 48,76% 54,80% 45,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,73% 182,67% 290,68% 252,97% 197,42% 190,04% 148,72% 150,72% 129,27% 148,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...