Visa allt om Mats Rånlund Aktiebolag
Visa allt om Mats Rånlund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 276 2 699 2 760 3 198 3 486 3 498 4 352 5 049 5 704 5 943
Övrig omsättning 254 242 131 53 20 240 26 64 51 -
Rörelseresultat (EBIT) 90 -256 -10 -112 67 148 -95 -139 39 78
Resultat efter finansnetto 87 -266 -23 -129 44 122 -110 -153 25 45
Årets resultat 87 -266 -23 -129 28 105 -73 -3 15 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 303 621 546 665 745 521 673 850 1 005
Omsättningstillgångar 359 289 504 401 482 435 505 531 639 609
Tillgångar 709 592 1 125 947 1 147 1 180 1 026 1 204 1 489 1 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -124 -211 55 78 208 180 75 148 151 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 37 187 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 64 154 255 447 258 296 333 365
Kortfristiga skulder 833 803 1 006 716 684 553 693 722 818 925
Skulder och eget kapital 709 592 1 125 947 1 147 1 180 1 026 1 204 1 489 1 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 113 50 0 130 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 50 - - 0
Löner till övriga anställda 963 1 260 1 121 1 291 1 361 1 252 1 644 1 875 1 958 1 757
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 357 408 352 419 419 389 400 578 766 606
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 530 2 941 2 891 3 251 3 506 3 738 4 378 5 113 5 755 5 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 5 5 6 6 8 8 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 569 450 552 640 581 583 544 631 439 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 278 302 344 300 301 265 307 220 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 144 -156 183 27 187 275 38 -28 261 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,67% -2,21% -13,70% -8,26% -0,34% -19,62% -13,80% -11,48% -4,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,69% -43,24% -0,89% -11,83% 5,93% 12,54% -8,97% -10,47% 3,63% 4,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,95% -9,48% -0,36% -3,50% 1,95% 4,23% -2,11% -2,50% 0,95% 1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,57% 75,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,65% 66,57%
Rörelsekapital/omsättning -20,83% -19,04% -18,19% -9,85% -5,79% -3,37% -4,32% -3,78% -3,14% -5,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -17,49% -35,64% 4,89% 8,24% 18,13% 15,25% 7,31% 14,50% 19,18% 16,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,30% 33,13% 47,22% 49,86% 63,30% 62,93% 61,90% 68,01% 73,11% 62,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...