Visa allt om HASSOR SWEDEN Aktiebolag
Visa allt om HASSOR SWEDEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 661 648 626 1 063 1 425 2 058 3 392 4 105 6 620 6 017
Övrig omsättning - 1 - 107 - 27 - 105 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 26 5 -5 -280 112 -132 -771 -157 -479 84
Resultat efter finansnetto 26 4 -6 -243 101 -154 -784 32 -508 41
Årets resultat 26 4 -6 -243 101 -73 -178 14 -4 -210
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 40 46 51 397 559 722 884 1 232 1 736
Omsättningstillgångar 184 148 188 129 512 811 1 138 1 334 1 066 2 337
Tillgångar 218 188 234 180 909 1 370 1 860 2 218 2 299 4 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 89 85 91 508 406 480 658 645 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 687 669 1 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 23 19 24 162 0 174 68 204 514
Kortfristiga skulder 76 76 130 65 239 963 1 207 806 782 1 738
Skulder och eget kapital 218 188 234 180 909 1 370 1 860 2 218 2 299 4 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 128 222 204 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 339 324 359 232 0 4 78 42 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 106 102 95 70 0 41 86 68 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 661 649 626 1 170 1 425 2 085 3 392 4 210 6 648 6 017
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 331 324 313 532 1 425 2 058 3 392 2 053 3 310 3 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 223 214 230 301 - 351 248 186 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 11 1 -274 275 31 -608 6 25 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,01% 3,51% -41,11% -25,40% -30,76% -39,33% -17,37% -37,99% 10,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,93% 2,66% -2,14% -130,00% 12,32% -9,56% -41,45% 2,43% -20,66% 2,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,93% 0,77% -0,80% -22,01% 7,86% -6,37% -22,73% 1,32% -7,18% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 58,42% 63,72% 24,68% 44,40% 36,76% 26,45% 26,72%
Rörelsekapital/omsättning 16,34% 11,11% 9,27% 6,02% 19,16% -7,39% -2,03% 12,86% 4,29% 9,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,75% 47,34% 36,32% 50,56% 55,89% 29,64% 25,81% 52,49% 49,01% 36,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,11% 194,74% 144,62% 198,46% 214,23% 84,22% 94,28% 165,51% 120,33% 127,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...