Visa allt om SSC Klingan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 49 826 57 703 57 091 47 460 49 479 51 196 39 993 41 263 36 265 31 786
Övrig omsättning 2 169 975 738 407 186 511 349 363 508 516
Rörelseresultat (EBIT) 65 -773 1 712 261 3 880 1 789 -334 599 2 536 1 392
Resultat efter finansnetto -85 -948 1 594 95 3 517 1 277 -761 298 2 306 1 136
Årets resultat 235 43 1 235 17 1 556 494 -703 209 1 082 674
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 553 7 742 9 092 6 690 7 825 9 011 10 345 9 145 5 304 3 641
Omsättningstillgångar 14 883 17 102 15 139 11 400 12 734 12 548 9 577 10 372 8 739 9 134
Tillgångar 22 436 24 844 24 231 18 090 20 559 21 559 19 922 19 518 14 043 12 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 108 3 873 4 190 2 955 3 838 2 282 1 788 2 491 2 807 2 025
Obeskattade reserver 4 361 4 772 5 808 5 818 5 772 4 269 3 486 3 546 3 546 2 740
Avsättningar (tkr) 600 600 500 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 099 5 615 4 224 1 235 3 562 5 815 8 210 6 345 1 936 520
Kortfristiga skulder 8 267 9 984 9 509 8 082 7 388 9 193 6 438 7 135 5 754 7 489
Skulder och eget kapital 22 436 24 844 24 231 18 090 20 559 21 559 19 922 19 518 14 043 12 774
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 370 7 185 6 146 6 759 5 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 866 2 390 2 122 2 759 2 307
Utdelning till aktieägare 0 0 360 0 900 0 0 0 525 300
Omsättning 51 995 58 678 57 829 47 867 49 665 51 707 40 342 41 626 36 773 32 302
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 29 27 27 28 28 26 23 25 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 780 1 990 2 114 1 758 1 767 1 828 1 538 1 794 1 451 1 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 577 570 507 455 431 395 379 384 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 475 663 3 202 1 606 5 389 3 462 1 134 1 698 3 312 1 993
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,65% 1,07% 20,29% -4,08% -3,35% 28,01% -3,08% 13,78% 14,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,29% -3,11% 7,07% 1,44% 18,89% 8,31% -1,66% 3,10% 18,07% 10,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,13% -1,34% 3,00% 0,55% 7,85% 3,50% -0,83% 1,47% 7,00% 4,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,41% 54,29% 57,07% 56,15% 61,70% 55,20% 52,45% 51,73% 61,05% 54,30%
Rörelsekapital/omsättning 13,28% 12,34% 9,86% 6,99% 10,80% 6,55% 7,85% 7,84% 8,23% 5,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,47% 30,57% 35,99% 41,42% 40,57% 26,03% 22,62% 26,93% 38,60% 31,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,46% 97,02% 88,03% 83,26% 114,28% 93,39% 93,31% 113,86% 114,86% 90,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!