Visa allt om Håkan Perssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 63 225 60 656 56 996 50 010 38 525 38 047 37 102 38 583 37 381 31 988
Övrig omsättning 488 430 307 339 212 207 776 258 696 813
Rörelseresultat (EBIT) 2 832 2 614 3 197 3 259 2 121 2 659 1 331 1 175 2 081 1 551
Resultat efter finansnetto 2 253 2 167 2 792 2 943 1 838 2 433 1 034 806 1 633 1 270
Årets resultat 1 208 883 944 1 392 1 000 6 441 884 186 273 371
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 586 24 132 21 292 18 965 15 267 14 526 14 706 13 463 14 647 10 352
Omsättningstillgångar 11 553 9 561 10 516 8 996 6 798 8 239 7 509 7 182 6 484 5 979
Tillgångar 32 139 33 693 31 808 27 962 22 065 22 765 22 215 20 645 21 130 16 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 152 1 824 1 940 2 096 1 204 6 704 1 113 829 1 043 1 071
Obeskattade reserver 4 775 4 125 3 125 1 625 525 0 5 859 5 859 5 380 4 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 414 16 020 14 702 13 829 11 372 6 625 6 915 5 577 6 766 4 350
Kortfristiga skulder 11 797 11 724 12 041 10 411 8 964 9 436 8 327 8 380 7 942 6 731
Skulder och eget kapital 32 139 33 693 31 808 27 962 22 065 22 765 22 215 20 645 21 130 16 331
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 521 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 13 276 12 534 12 005 12 134 10 619 9 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 841 4 217 4 347 3 989 3 936 3 482
Utdelning till aktieägare 0 880 1 000 1 100 500 6 500 850 600 400 300
Omsättning 63 713 61 086 57 303 50 349 38 737 38 254 37 878 38 841 38 077 32 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 45 46 48 41 35 34 36 35 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 405 1 348 1 239 1 042 940 1 087 1 091 1 072 1 068 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 661 618 501 447 483 487 452 432 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 197 7 271 7 719 7 088 5 313 5 996 4 532 4 197 4 764 3 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,24% 6,42% 13,97% 29,81% 1,26% 2,55% -3,84% 3,22% 16,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,81% 7,76% 10,05% 11,67% 9,64% 11,77% 6,07% 5,78% 9,89% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,48% 4,31% 5,61% 6,52% 5,52% 7,04% 3,64% 3,09% 5,59% 4,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,08% 74,74% 76,02% 76,63% 77,38% 76,33% 72,36% 71,01% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,39% -3,57% -2,68% -2,83% -5,62% -3,15% -2,20% -3,10% -3,90% -2,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,28% 14,96% 13,76% 12,03% 7,31% 29,45% 25,58% 24,93% 23,70% 25,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,93% 81,55% 87,33% 86,41% 75,84% 87,31% 90,18% 85,70% 81,64% 88,83%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...