Visa allt om ANdreas SAmuel BYGG AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 64 247 64 134 71 176 81 282 51 795 59 237 40 953 33 211 32 368 22 115
Övrig omsättning 435 208 124 143 63 167 0 8 8 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 544 2 802 3 725 3 706 2 021 2 845 1 908 1 569 1 055 625
Resultat efter finansnetto 2 544 2 798 3 723 3 696 2 016 2 840 2 169 1 569 1 060 628
Årets resultat 46 84 12 21 39 112 51 52 27 86
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 876 1 309 1 341 1 417 1 266 847 513 160 162 57
Omsättningstillgångar 22 608 18 941 16 870 25 006 16 746 20 918 16 322 14 712 11 570 9 276
Tillgångar 23 485 20 250 18 210 26 423 18 013 21 765 16 835 14 872 11 732 9 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 058 3 012 2 928 2 917 2 896 2 857 2 745 2 694 2 641 2 615
Obeskattade reserver 377 400 425 430 370 265 391 300 300 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 52 120 87 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 050 16 838 14 806 22 956 14 661 18 644 13 699 11 878 8 790 6 418
Skulder och eget kapital 23 485 20 250 18 210 26 423 18 013 21 765 16 835 14 872 11 732 9 333
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 9 796 9 161 8 442 7 770 6 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 2 784 2 668 2 626 2 400 1 923
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0
Omsättning 64 682 64 342 71 300 81 425 51 858 59 404 40 953 33 219 32 376 22 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 42 34 35 31 32 33 27 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 1 527 2 093 2 322 1 671 1 851 1 241 1 230 1 349 1 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 516 565 473 476 411 364 416 421 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 977 3 271 4 124 4 071 2 284 3 009 1 996 1 607 1 110 663
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,18% -9,89% -12,43% 56,93% -12,56% 44,65% 23,31% 2,60% 46,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,83% 13,84% 20,46% 14,03% 11,22% 13,08% 12,91% 10,60% 9,05% 6,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,96% 4,37% 5,23% 4,56% 3,90% 4,80% 5,31% 4,75% 3,28% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,90% 82,82% 82,77% 87,15% 82,57% 83,02% 82,88% 83,91% 85,28% 82,16%
Rörelsekapital/omsättning 3,98% 3,28% 2,90% 2,52% 4,03% 3,84% 6,40% 8,53% 8,59% 12,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,27% 16,41% 17,90% 12,31% 17,68% 14,08% 18,12% 19,69% 24,40% 30,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,76% 112,49% 113,94% 108,93% 114,22% 112,20% 119,15% 123,86% 131,63% 144,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!