Visa allt om Leijma-produkter försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Leijma-produkter försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 011 17 158 15 973 15 133 15 965 15 911 17 297 16 809 16 360 17 236
Övrig omsättning - - - - - 332 11 - 14 97
Rörelseresultat (EBIT) 650 578 325 191 150 -57 427 697 992 1 541
Resultat efter finansnetto 480 569 285 159 145 -52 420 695 1 001 1 440
Årets resultat 261 417 240 73 81 3 285 389 541 1 113
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 915 513 565 617 545 202 292 193 172 24
Omsättningstillgångar 11 233 7 672 5 787 5 804 6 091 5 965 6 178 6 476 6 599 6 282
Tillgångar 15 148 8 185 6 353 6 420 6 636 6 167 6 470 6 669 6 771 6 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 733 2 472 2 055 1 815 2 742 3 286 3 783 3 998 4 110 4 068
Obeskattade reserver 560 428 404 440 388 372 443 423 259 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 348 1 234 1 056 1 079 660 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 508 4 051 2 837 3 087 2 846 2 509 2 244 2 248 2 402 2 225
Skulder och eget kapital 15 148 8 185 6 353 6 420 6 636 6 167 6 470 6 669 6 771 6 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 700 - - 0 - 481 452 408 383
Varav tantiem till styrelse & VD - 700 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 730 2 652 2 461 2 578 2 409 2 141 1 844 1 788 1 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 365 1 127 1 076 1 051 1 032 1 089 972 975 837
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 625 500 0 500 500
Omsättning 18 011 17 158 15 973 15 133 15 965 16 243 17 308 16 809 16 374 17 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 7 7 8 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 251 2 145 1 997 2 162 2 281 2 273 2 162 2 401 2 337 2 155
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 599 472 505 518 492 464 467 453 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 778 630 377 278 198 -35 466 720 1 001 1 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,97% 7,42% 5,55% -5,21% 0,34% -8,01% 2,90% 2,74% -5,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,29% 7,06% 5,12% 3,02% 2,29% -0,81% 6,60% 10,68% 14,98% 24,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% 3,37% 2,03% 1,28% 0,95% -0,31% 2,47% 4,24% 6,20% 8,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,02% 36,75% 31,68% 32,00% 28,74% 32,40% 33,97% 33,70% 36,56% 34,58%
Rörelsekapital/omsättning 20,68% 21,10% 18,47% 17,95% 20,33% 21,72% 22,74% 25,15% 25,65% 23,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,93% 34,28% 37,31% 33,62% 45,63% 57,73% 63,52% 64,62% 63,45% 64,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,89% 90,74% 101,30% 84,97% 109,63% 112,63% 149,38% 164,90% 154,29% 154,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...