Visa allt om Advokatbyrån Fred Höweler Aktiebolag
Visa allt om Advokatbyrån Fred Höweler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 354 2 017 1 164 1 807 1 409 1 232 1 727 1 265 1 254 1 445
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -93 659 -83 431 140 245 769 112 89 184
Resultat efter finansnetto -85 666 -100 454 160 253 774 112 89 171
Årets resultat -85 380 189 256 62 130 415 62 177 143
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 81 88 94 103 116 91 104 123 569
Omsättningstillgångar 1 729 1 856 1 347 1 813 1 499 1 557 1 672 1 033 968 1 019
Tillgångar 1 806 1 937 1 434 1 907 1 602 1 672 1 763 1 137 1 091 1 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 179 1 425 1 201 1 168 1 062 1 147 1 161 875 933 845
Obeskattade reserver 347 347 175 521 404 350 280 78 61 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261
Kortfristiga skulder 279 165 58 218 136 175 322 184 97 252
Skulder och eget kapital 1 806 1 937 1 434 1 907 1 602 1 672 1 763 1 137 1 091 1 588
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 120 353 293 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 450 350 408 402 237 51 33 11 61
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 83 44 66 54 38 35 53 75 101
Utdelning till aktieägare 163 0 0 36 150 0 0 0 120 89
Omsättning 1 354 2 017 1 167 1 807 1 409 1 232 1 727 1 265 1 254 1 446
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 354 2 017 1 164 1 807 1 409 1 232 1 727 1 265 1 254 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 542 397 558 457 294 228 469 409 173
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -89 666 -76 440 153 255 782 130 115 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,87% 73,28% -35,58% 28,25% 14,37% -28,66% 36,52% 0,88% -13,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,65% 34,49% -5,65% 23,81% 9,99% 15,13% 43,90% 9,85% 8,34% 11,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,20% 33,12% -6,96% 25,12% 11,36% 20,54% 44,82% 8,85% 7,26% 13,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,09% 83,84% 110,74% 88,27% 96,74% 112,18% 78,17% 67,11% 69,46% 53,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,27% 87,54% 93,27% 82,56% 84,88% 84,03% 77,56% 82,01% 89,54% 63,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 619,71% 1 124,85% 2 322,41% 831,65% 1 102,21% 889,71% 519,25% 561,41% 997,94% 404,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...