Visa allt om Roland Sandström VVS-Konsult Aktiebolag
Visa allt om Roland Sandström VVS-Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 354 936 915 460 746 884 662 692 823 923
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -295 290 296 -99 -156 317 86 131 248 343
Resultat efter finansnetto -297 294 301 -80 -136 328 82 154 288 360
Årets resultat -297 229 280 -80 -136 241 60 110 212 263
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 26 53
Omsättningstillgångar 2 545 2 722 2 446 1 967 1 560 1 634 1 458 1 506 1 740 1 409
Tillgångar 2 545 2 722 2 446 1 967 1 560 1 634 1 458 1 506 1 766 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 360 1 658 1 479 1 249 1 379 1 565 1 374 1 364 1 304 1 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 521 465 356 249 144 55 61 47 57 49
Kortfristiga skulder 664 600 611 470 37 15 23 95 404 266
Skulder och eget kapital 2 545 2 722 2 446 1 967 1 560 1 634 1 458 1 506 1 766 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 545 - 324 254 254 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 443 438 350 321 0 324 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 34 45 94 25 185 112 125 135 134 116
Utdelning till aktieägare 700 0 50 50 50 50 50 50 50 50
Omsättning 354 936 915 460 746 884 662 692 823 923
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 354 936 915 460 746 884 662 692 823 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 531 506 467 766 447 453 394 394 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -295 290 296 -99 -134 317 86 157 275 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,18% 2,30% 98,91% -38,34% -15,61% 33,53% -4,34% -15,92% -10,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,59% 10,84% 12,31% -4,07% -8,72% 20,07% 5,90% 10,42% 16,48% 24,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -83,33% 31,52% 32,90% -17,39% -18,23% 37,10% 12,99% 22,69% 35,36% 39,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,59% 97,86% 97,16% 100,00% 100,00% 98,53% 99,40% 98,70% 96,96% 99,02%
Rörelsekapital/omsättning 531,36% 226,71% 200,55% 325,43% 204,16% 183,14% 216,77% 203,90% 162,33% 123,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,44% 60,91% 60,47% 63,50% 88,40% 95,78% 94,24% 90,57% 73,84% 78,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 383,28% 453,67% 400,33% 418,51% 4 216,22% 10 893,33% 6 339,13% 1 585,26% 430,69% 529,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...