Visa allt om Simonsson & Larsson Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Simonsson & Larsson Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 318 10 522 12 059 18 152 24 315 17 507 7 817 3 203 4 043 4 111
Övrig omsättning 1 716 92 453 1 425 5 - 43 465 -
Rörelseresultat (EBIT) 33 -304 498 698 649 497 230 217 -227 171
Resultat efter finansnetto -164 -473 76 258 112 95 142 170 -419 63
Årets resultat -2 -9 1 84 3 2 1 72 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 547 6 778 4 725 14 814 10 848 9 724 5 645 1 279 1 991 2 231
Omsättningstillgångar 6 321 3 819 4 552 4 858 3 235 2 646 2 212 894 904 1 476
Tillgångar 11 869 10 597 9 277 19 673 14 083 12 370 7 858 2 173 2 895 3 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 291 300 299 215 213 211 210 139 588
Obeskattade reserver 119 283 753 691 541 441 351 213 140 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 531 3 421 2 802 12 025 8 233 7 248 4 388 858 1 571 1 373
Kortfristiga skulder 8 929 6 602 5 422 6 657 5 094 4 469 2 908 893 1 045 1 187
Skulder och eget kapital 11 869 10 597 9 277 19 673 14 083 12 370 7 858 2 173 2 895 3 707
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 857 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 2 235 2 049 3 337 4 976 3 622 1 712 0 896 942
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 750 647 924 1 445 1 018 491 252 274 331
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Omsättning 16 034 10 614 12 512 18 153 24 740 17 512 7 817 3 246 4 508 4 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 11 15 12 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 045 1 503 1 723 1 650 1 621 1 459 1 563 1 068 1 348 1 370
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 462 417 409 434 398 473 408 427 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 957 1 256 2 243 2 917 2 827 2 078 782 582 554 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,08% -12,75% -33,57% -25,35% 38,89% 123,96% 144,05% -20,78% -1,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,29% -2,87% 5,37% 3,58% 4,61% 4,02% 2,94% 10,03% -7,43% 4,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,24% -2,89% 4,13% 3,88% 2,67% 2,84% 2,96% 6,81% -5,32% 4,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -18,21% -26,45% -7,21% -9,91% -7,65% -10,41% -8,90% 0,03% -3,49% 7,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,22% 4,83% 9,56% 4,26% 4,36% 4,35% 5,98% 16,89% 8,28% 26,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,79% 57,51% 83,95% 72,98% 63,51% 59,21% 76,07% 100,11% 86,51% 124,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...